Giải bài xích 5: Trường hợp đồng dạng trước tiên - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 64. Phần dưới đang hướng dẫn vấn đáp và đáp án các thắc mắc trong bài xích học. Biện pháp làm bỏ ra tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài học.


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG và HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A)Cho $Delta $ABC và$Delta $ A"B"C" gồm các size như hình 30 (cùng đơn vị chức năng đo là cen-ti-met). Hỏi $Delta $ ABC với $Delta $ A"B"C" gồm đồng dạng cùng nhau không?

*

Điền vào khu vực trống (...) để hoàn thành lời giải:

- mang M bên trên AB làm sao cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ đường thẳng tuy nhiên song cùng với BC giảm cạnh AC tại N.

Bạn đang xem: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

- vị MN // BC yêu cầu $Delta $ AMN$sim $ $Delta $......

Suy ra$fracAMAB$ =$fracANAC$ =$fracMNBC$, hay $frac1,53$ =$fracAN4$ =$fracMN6$ buộc phải AN =$frac4 . 1,53$ = 2 (cm) và MN =$frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $........(AM = A"B"; AN =.........; MN = .........).

Suy ra$Delta $ AMN$sim $ .........

Từ (1) cùng (2) suy ra $Delta $ ABC$sim $ $Delta $ A"B"C".

Trả lời:

- lấy M bên trên AB làm sao cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song với BC giảm cạnh AC trên N.

- vị MN // BC cần $Delta $ AMN$sim $ $Delta $ ABC

Suy ra$fracAMAB$ =$fracANAC$ =$fracMNBC$, hay $frac1,53$ =$fracAN4$ =$fracMN6$ buộc phải AN =$frac4 . 1,53$ = 2 (cm) và MN =$frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $ A"B"C" (AM = A"B"; AN = A"C"; MN = B"C").

Suy ra$Delta $ AMN$sim $ A"B"C"

Từ (1) và (2) suy ra $Delta $ ABC$sim $ $Delta $ A"B"C".

2. A) đến hình 32, độ dài các cạnh mang lại trên hình vẽ ( gồm cùng đơn vị chức năng đo cen-ti-met).

*

* Tính AC và A"C".

* minh chứng $Delta $ A"B"C" $sim $ $Delta $ ABC.

Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện lời giải

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông trên A", có:

$A"B"^2$ +$A"C"^2$ =$B"C"^2$ hay$A"C"^2$ = ...........suy ra A"C" =$sqrt16$ = ........(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông tại A, có:

$AB^2$ +$AC^2$ =$BC^2$ hay$AC^2$ = ...........suy ra AC =............ = 8 (cm).

*$Delta $ A"B"C" cùng $Delta $ ABC, có:$fracA"B"AB$ =$frac......AC$ =$fracB"C".......$ (Vì$frac36$ =$frac48$ =$frac510$ =$frac12$).

Vậy $Delta $ ABC$sim $ $Delta $.........

Trả lời:

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông trên A", có:

$A"B"^2$ +$A"C"^2$ =$B"C"^2$ hay$A"C"^2$ = 16 suy ra A"C" =$sqrt16$ = 4(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông trên A, có:

$AB^2$ +$AC^2$ =$BC^2$ hay$AC^2$ = 64 suy ra AC = $sqrt64$ = 8 (cm).

Xem thêm: Giải Bài 41 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 2, Dựa Vào Tính Chất Phân Số, Hãy So Sánh

*$Delta $ A"B"C" cùng $Delta $ ABC, có:$fracA"B"AB$ =$fracA"C"AC$ =$fracB"C"BC$ (Vì$frac36$ =$frac48$ =$frac510$ =$frac12$).