Trả lời thắc mắc luyện tập trang 67, 68 SGK Toán 6 KNTT. Giải bài bác 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 trang 68 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài xích 15. Quy tắc dấu ngoặc – Chương 3 Số nguyên

Câu hỏi trang 67 SGK Toán 6 KNTT

Viết tổng sau bên dưới dạng không có dấu ngoặc rồi tính giá trị của nó:

(-23) – 15 – (-23) + 5 + (-10).

Bạn đang xem: Toán lớp 6 quy tắc dấu ngoặc

(-23) – 15 – (-23) + 5 + (-10).

= -23 – 15 + 23 + 5 – 10

= (-23 + 23) – (15 + 10)

= 0 – 25 = -25

Hoạt cồn 1

Tính với so sánh hiệu quả của 4 + (12 – 15) với 4 + 12 – 15.

 4 + (12 – 15) = 4 + (-3) = 1

 4 + 12 – 15 = 16 – 15 = 1

Vậy 4 + (12 – 15) = 4 + 12 – 15

Hoạt đụng 2

Tính và so sánh công dụng của 4 – (12 – 15) và 4 – 12 + 15. Hãy nhấn xét về sự biến hóa dấu của những số hạng trong dấu ngoặc trước và sau khoản thời gian bỏ dấu ngoặc.

4 – (12 – 15) = 4 – (-3) = 4 + 3 = 7

4 – 12 + 15 = -8 + 15 = 7

Vậy 4 – (12 – 15) = 4 – 12 + 15

Nhận xét: các số hạng trong lốt ngoặc trước và sau khi bỏ vết ngoặc trái dấu nhau.

Luyện tập 1 trang 68 Toán 6 KNTT

Bỏ vệt ngoặc rồi tính những tổng sau:

a) (-385 + 210) + (385 – 217);

b) (72 – 1 956) – (-1956 + 28).

a) (-385 + 210) + (385 – 217)

= -385 + 210 + 385 – 217

= (-385 + 385) + (210 – 217)

= 0 + (-7) = -7

b) (72 – 1 956) – (-1 956 + 28)

= 72 – 1 956 + 1956 – 28

= ( 1956 – 1956) + ( 72 – 28)

 = 0 + 44 = 44.

Luyện tập 2

Tính một phương pháp hợp lí:

a) 12 +13 + 14 – 15 – 16 – 17;

b) (35-17) – (25 – 7 + 22).

a) 12 + 13 + 14 – 15 – 16 – 17


Quảng cáo


= (12 – 15) + (13 – 16) + (14 – 17)

= (-3) + (-3) + (-3) = -9

b) (35 – 17) – (25 – 7 + 22)

= 35 – 17 – 25 + 7 – 22

= (35 – 25) – (17 – 7) – 22

= 10 – 10 – 22 = -22

Thử thách nhỏ trang 68

Cho bảng 3 x 3 ô vuông như hình 3.17.

 

a) biết rằng tổng những số trong những hàng, từng cột, từng đường chéo đều bởi 0. Tính tổng các số vào bảng đó.

b) Hãy thay các chữ trong bảng bởi vì số mê say hợp sao cho tổng những số trong những hàng, từng cột, mỗi đường chéo cánh đều bởi 0.

a) Tổng các số vào bảng = Tổng những hàng

Mà tổng những hàng bởi 0 cần tổng các số vào bảng đó bởi 0.

b) Xét hàng số 1 ta có:

a + (-2) + (-1) = 0 => a + (-3) = 0 => a = 3

Xét cột hàng đầu ta có:

 3 + (-4) + d = 0 => (-1) + d = 0 => d = 1.

Xét đường chéo chứ b với d có:

 (-1) + b + d = 0 => (-1) + b +1 = 0 => b = 0.

Xét cột số 2 ta có:

(-2) + 0 + e = 0 => e = 2

Xét loại số 2 có:

-4 + b + c = 0 => -4 + 0 + c = 0 => c =4

Xét mẫu số 3 có:

d + e + g = 0 => 1 + 2 + g = 0 => g = -3


Quảng cáo


Giải bài 3.19 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức

Bỏ dấu ngoặc và tính những tổng sau:

a) -321 + (-29) – 142-(-72);

b) 214-(-36) + (-305).

a) -321 + (-29) – 142 – (-72)

= -321 – 29 – 142 + 72 = -420

b) 214 – (-36) + (-305)

= 214 + 36 – 305 = -55.

Bài 3.20 trang 68 Toán 6 tập 1

Tính một giải pháp hợp lí:

a) 21 – 22 + 23 – 24

b) 125 – (115 – 99).

a) 21 – 22 + 23 – 24

= (21 – 22) + (23 – 24)

= (-1) + (-1) = -2

b) 125 – (115 – 99)

= 125 – 115 + 99

= (125 – 115) + 99

 = 10 + 99 = 109.

Bài 3.21 Toán 6 trang 68

Bỏ vệt ngoặc rồi tính:

a) (56 – 27) – (11 + 28 -16);

b) 28 + (19 – 28) – (32 – 57).

a) (56 – 27) – (11 + 28 – 16)

= 56 – 27 – 11 – 28 + 16

= 56 – ( 27 + 11 + 28) + 16

= 56 – 66 + 16

= -10 + 16

= 6

b) 28 + (19 – 28) – (32 – 57)

= 28 + 19 – 28 – 32 + 57

= (28 – 28) + 19 – 32 +75

= 0 -13 + 57 = 44

Bài 3.22 trang 68 Toán 6 tập 1 KNTT

Tính một bí quyết hợp lí:

a) 232 – (581 + 132 – 331);

b) <12 + (-57)) – <-57- (-12)>.

a) 232 – (581 + 132 – 331)

= 232 – 581 – 132 + 331

= (232 – 132) – (581 – 331)

= 100 – 250 = -150

b) <12 + (-57)> – <-57 – (-12)>

= 12 – 57 + 57 – 12

= (12 – 12) + (57 – 57)

= 0

Giải bài xích 3.23

Tính giá trị của những biểu thức sau:

a) (23 + x) – (56 – x) với x = 7;

b) 25 – x – (29 + y – 8) với x = 13, y = 11.

Xem thêm: Giải Bài 1,2,3,4 Trang 62 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung 13, Bài 2 Trang 62 Sgk Toán 5

Khi bỏ dấu ngoặc gồm dấu ” + ” đằng trước, ta không thay đổi dấu của những số hạng trong ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc gồm dấu ” – ” đằng trước, ta bắt buộc đổi dấu tất cả các số hạng trong vết ngoặc: vệt ” + ” đổi thành ” – ” và dấu ” – ” đổi thành ” + “.