Thông báo: Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự nắm khi dạy dỗ online bao gồm tại Nhóm cô giáo 4.0 mọi tín đồ tham gia để cài đặt tài liệu, giáo án, và tay nghề giáo dục nhé!


PHẦN RÈN LUYỆN BÀI TẬP TOÁN LỚP 6

Dạng 1:Thực hiện phép tính.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ôn tập chương 1

Bài 1: thực hiện các phép tính rồi so sánh các kết quả ra vượt số nguyên tố.

a, 160 – ( 23. 52– 6 . 25 ) b, 4 . 52– 32 : 24

c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113

Lời giải

a, Ta có: 160 – ( 8 x 25 – 6 x 25 ) = 160 – 25 x (8 – 6) = 160 – 50 = 110.

Vậy lời giải là 110.

b, Ta có 4 x 25 – (16 x 2) : 16 = 100 – 2 = 98.

Vậy giải đáp là 98.

c, Ta có: 5871 : < 928 – 247 + 82 x 5> = 5871 : <681 + 410> = 5871 : 1091

d, 777 : 7 + 1331 : 113 = 111 + 1 = 112.

Vậy lời giải là 112.

Bài 2: tiến hành phép tính rồi phân tích hiệu quả ra quá số nguyên tố:

a, 62: 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42– 18 : 32

Lời giải

a, Ta có: 62 : 4 x 3 + 2 x 52 = 36 : 4 x 3 + 2 x 25 = 9 x 3 + 50 = 27 + 50 = 77.

Vậy giải đáp là 77.

c, Ta có: 5 x 42 – 18 : 32 = 5 x 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78.

Vậy lời giải là 78.

Bài 3 : thực hiện phép tính:

a, 80 – ( 4 . 52– 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > d, 100 : 250 : < 450 – ( 4 . 53– 22. 25)>

Lời giải

a, Ta có 80 – ( 4 x 52 – 3 x 23) = 80 – ( 4 x 25 – 3 x 8) = 80 – ( 100 – 24) = 80 – 76 = 4.

Vậy giải đáp là 4


Có thể chúng ta quan tâm: Toán lớp 6 – chương 2: số nguyên – tính hợp lý và phải chăng các biểu thức sau:

b, Ta có: 23 x 75 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 5 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 6 + 180 = 3450 + 180 = 3630

Vậy giải đáp là 3630.

c, 24 x 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > = 16 x 5 – <131 – 92 > = 80 – <131 – 81> = 80 – 50 = 30

Vậy đáp án là 50

d, Ta có: 100 : 250 : < 450 – ( 4 x 5– 22 x 25)> = 100 : 250 : <450 – ( đôi mươi – 100)>

Tương đương 100 : 250 : < 450 + 80> = 100 : 250 : 530 = 100 : 25 x 53 = 4 x 53 = 212.

Vậy đáp án là 212.

Dạng 2 :Tìm x.

Bài 4: tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a, 128 – 3( x + 4 ) = 23 b, <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35

c, ( 12x – 43 ).83 = 4.84 d, 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5

Lời giải

a, Ta có: 128 – 3( x + 4 ) = 23, do đó 3( x + 4) = 105 xuất xắc x + 4 = 35. Suy ra x = 31.

Vậy câu trả lời x = 31.

b, Ta tất cả <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35, cho nên vì vậy ( 4x + 28 ).3 + 55= 175

Tương đương (4x + 28). 3 = 120 giỏi 4x + 28 = 40 tuyệt 4x = 12. Suy ra x = 3

Vậy giải đáp là : x = 3

c, Ta bao gồm ( 12x – 43 ).83 = 4.84, cho nên vì vậy ( 12x – 43 ) = 4.8 giỏi ( 4.3x – 43 ) = 4.8,

Suy ra 3x – 16 = 8 tương đương 3x = 24 tốt x = 8.

Vậy giải đáp là x = 8.

d, Ta có: 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5, do đó 720: < 41 – ( 2x – 5 )> = 40 tương tự < 41 – ( 2x – 5 )> = 18.

Suy ra 2x = 5 = 41 – 18 giỏi 2x – 5 = 23. Suy ra x = 14.

Vậy đáp án là: x = 14

Bài 5: kiếm tìm số tự nhiên x, biết:

a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38 b, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74

Lời giải

a, Ta có: 123 – 5.( x + 4 ) = 38, bởi đó: 5.( x + 4 ) = 123 – 38 = 85

Suy ra: x + 4 = 17 tuyệt x = 13

Vậy câu trả lời là x = 13.

b, Ta có: ( 3x – 24 ) .73 = 2.74, vì thế ( 3x – 24 ) = 2.74 : 73 tuyệt ( 3x – 24 ) = 2.7 = 14

Suy ra 3 x = 14 + 16 = 30 xuất xắc x = 10

Vậy lời giải là: x = 10


Có thể bạn quan tâm: Cho p. Và 10p + 1 là các số nguyên tố to hơn 3. Triệu chứng minh: 5p + 1 phân chia hết cho 6

Bài 6: tìm số tự nhiên x, hiểu được nếu nhân nó với 5 rồi thêm vào đó 16, tiếp đến chia cho 3 thì được 7.

Lời giải

Theo đề bài bác ta có: (5x + 16) : 3 = 7

Suy ra 5x + 16 = 21, vì thế 5x = 5 giỏi x = 1

Vậy số tự nhiên thoả mãn đề bài bác là x = 1.

Bài 7: kiếm tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu phân tách nó cùng với 3 rồi trừ đi 4, sau đó nhân với 5 thì được 15.

Lời giải

Theo đề bài ta có: (x : 3 – 4) x 5 = 15

Suy ra ta có x : 3 – 4 = 3 hay x : 3 = 7. Suy ra x = 21

Vậy số tự nhiên và thoải mái thoả mãn đề bài là x = 21

Bài 8: search số tự nhiên và thoải mái x, biết rằng:

a, 70 x , 84 x với x > 8.

b, x 12, x 25 , x 30 và 0 Dạng 4: Các việc về kiếm tìm ƯCLN, BCNN

Bài 10: Thay những chữ số x, y bởi những chữ số thích hợp để B = 56x3y chia hết cho cả ba số 2, 5, 9

Lời giải:

Điều kiện x, y nằm trong tầm <0, 9>

Ta tất cả B = 56x3y chia hết cho tất cả hai số 2, 5

Suy ra, số tận cùng y nên là số chẵn và phân tách hết mang đến 5 đề xuất y = 0

B phân tách hết cho tất cả 9. Suy ra 5 + 6 + x + 3 + 0 = 14 + x phân tách hết đến 9

Với đk của x nằm trong khoảng <0,9>. Suy ra x = 4.

Bài 11: Thay những chữ số x, y bởi những chữ số phù hợp để A = 24x68y phân chia hết mang lại 45.

Bài 12.Thay các chữ số x, y bởi các chữ số phù hợp để C = 71x1y chia hết mang lại 45.

Bài 13: mang lại tổng A = 270 + 3105 + 150. Không thực hiện phép tính xét xem tổng A có chia hết mang đến 2, mang đến 5, cho 3, cho 9 giỏi không? tại sao?

Bài 14: Tổng hiệu sau là số yếu tố hay vừa lòng số:

a, 3.5.7.9.11 + 11.35 b, 5.6.7.8 + 9.77

c, 105+ 11 d, 103– 8

Bài 15: chứng minh rằng :


Có thể các bạn quan tâm: một số trong những bài tập rèn luyện chuyên đề số nguyên vào toán lớp 6 (phần 3)

a, 85+ 211chia hết đến 17.

b, 692– 69.5 chia hết cho 32.

c, 87– 218chia hết mang đến 14.

Bài 16: Tổng sau tất cả chia hết mang lại 3 không?

A = 2 + 22+ 23+ 24+ 25+ 26+ 27+ 28+ 29+ 210.

Dạng 4: Các câu hỏi về tra cứu ƯCLN, BCNN

Bài 17: search ƯCLN bằng cách phân tích ra thừa số yếu tố và bởi thuật toán Ơclit

a, 852 cùng 192

b, 900; 420 và 240

Bài 18: Cho ba số : a = 40; b = 75 ; c = 105.

a, Tìm mong chung lớn số 1 của a, b, c

b, tìm kiếm bội chung nhỏ dại nhất của a , b, c

Bài 19: Khối lớp 6 tất cả 300 học sinh, khối lớp 7 bao gồm 276 học sinh, khối lớp 8 bao gồm 252 học sinh. Trong một trong những buổi chào cờ học sinh cả tía khối xếp thành các hàng dọc như nhau. Hỏi:

a, hoàn toàn có thể xếp nhiều nhất từng nào hàng dọc để mỗi khối đều không có ai lẻ hàng?

b, lúc đó ở từng khối bao gồm bao nhiêu mặt hàng ngang?

Bài 20: Số học viên khối 6 của một trường trong vòng từ 200 mang đến 400, lúc xếp hàng 12, sản phẩm 15, mặt hàng 18 phần lớn thừa 5 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của ngôi trường đó.

Bài 21: Một khối học sinh khi xếp sản phẩm 2, sản phẩm 3, sản phẩm 4, mặt hàng 5 những thiếu một người, tuy vậy xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học viên chưa mang đến 300. Tính số học sinh.

Bài 22: kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên a nhỏ nhất sao để cho khi chia a cho3, đến 5, đến 7 thì được số dư theo sản phẩm công nghệ tự là 2, 3, 4.

Bài 23: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái n lớn số 1 có ba chữ số, sao cho n chia cho 8 thì dư7, phân tách cho 31 thì dư 28.

Xem thêm: Giải Bài 55 Trang 30 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 55 Trang 30 Sgk Toán 6 Tập 2

Bài 24: search số tự nhiên a có bố chữ số, sao để cho a phân chia cho 17 thì dư 8, phân chia cho 25 thì dư 16.