Tính diện tích hình thang gồm độ lâu năm hai lòng lần lượt là (a) và (b), chiều cao (h) :

a) (a = 14cm; ;b = 6cm; ;h = 7cm).

Bạn đang xem: Bài tập 1,2,3 trang 94 toán 5: luyện tập diện tích hình thang

b) (a =displaystyle 2 over 3m;,b = 1 over 2m;,h = 9 over 4m).

c) (a = 2,8m;,b = 1,8m; ,h = 0,5 m).

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích s hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 14 + 6 ight) imes 7 over 2 = 70,,(cm^2)) 

b) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 2 over 3 + 1 over 2 ight) imes 9 over 4 over 2 = 21 over 16=1,3125 ;(m^2))

 c) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 2,8 + 1,8 ight) imes 0,5 over 2 = 23 over 20=1,15,,(m^2))


Bài 2


Video lí giải giải


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy to 120m, đáy bé bỏng bằng (dfrac23) đáy lớn. Đáy nhỏ bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ lâu năm đáy nhỏ xíu ta đem độ lâu năm đáy mập nhân cùng với (dfrac23).

- Tính độ cao ta rước độ nhiều năm đáy bé xíu trừ đi 5m.

- Tính diện tích s thửa ruộng ta mang tổng độ lâu năm hai lòng nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2.

- tìm kiếm tỉ số giữa diện tích và (100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích s gấp (100m^2) bao nhiêu lần thì số thóc thu được cấp 64,5kg bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hình thang có đáy lớn: 120m

Đáy bé: (dfrac23) đáy lớn

Đáy bé: dài hơn chiều cao 5m

100m2 thu hoạch: 64,5 kg thóc

Thửa ruộng: ... Kg thóc?

Bài giải

Đáy nhỏ xíu của thửa ruộng hình thang là:

( 120 imes dfrac23 =80 ;(m))

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 

(80 - 5 = 75 ;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(dfracleft( 120 + 80 ight) imes 752 = 7500left( m^2 ight))

 (7500m^2) gấp (100m^2) tần số là:

(7500:100=75) (lần)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là :

(64,5 × 75 = 4837,5 ;(kg))

Đáp số: (4837,5 kg) thóc.


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) Diện tích những hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. ........

b) diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. ........

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính diện tích s hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích s bằng nhau vì chúng có chung đáy to DC, đáy nhỏ xíu bằng 3cm và có độ cao bằng nhau là độ nhiều năm đoạn thẳng AD.

b) diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: (AB imes AD = 9 imes AD ).

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 143 Luyện Tập Thời Gian, Giải Toán Lớp 5 Trang 143, Luyện Tập

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(eqalign& left( DC + AM ight) imes A mD over 2 cr& = left( 9 + 3 ight) imes A mD over 2 cr& = 6 imes A mD cr )

Ta có: (dfrac6 imes A mD9 imes A mD =dfrac69= dfrac23)

Vậy diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac23) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ta điền như sau:

a) Diện tích những hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. Đ

b) diện tích hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. S