Trong quy trình học về Process Costing, ta đang biết tiêu hao là điều không tránh khỏi. Nếu tiêu tốn vượt quá mức cho phép kỳ vọng được call là tiêu hao bất thường. Nếu tiêu tốn ít hơn mức hy vọng …


*

Trong quá trình học về Process Costing, ta vẫn biết tiêu hao là điều không né khỏi. Nếu tiêu hao vượt quá mức kỳ vọng được gọi là tiêu hao bất thường. Nếu tiêu hao ít hơn mức mong muốn được hotline là lợi ích bất thường.

Bạn đang xem: Process costing là gì

Vậy lúc doanh nghiệp lộ diện 2 loại tiêu tốn này, nghiệp vụ kế toán đề xuất xử lý như thế nào? Trong bài viết này, johnadamshs.net Academy đã hướng dẫn các bạn làm rõ kỹ năng và kiến thức này qua bài tập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

1. Giờ Anh

Question 1: Abnormal loss and gain

Hai Ha is a company that operates in Confectionery Industry. One of the products that nhị Ha is producing is Chew candy. Nhị Ha use process costing method. In this period, the đầu vào to the packaging process of Chew candy is 2,000 units at a cost of $5,600. The company had budgeted normal loss as 10% và there are no opening & closing stocks. The scrap value of this process is $1/unit. Determine the accounting entries for the cost of output and the cost of the losses if actual output đầu ra were 1,720 units.

Answer:

Process costing is a costing method used where it is not possible lớn identify separate units of production, or jobs, usually because of the continuous nature of the production processes involved.

Losses may occur in process. If a certain level of loss is expected, this is known as normal loss. If losses are greater than expected, the extra loss is abnormal loss. If losses are less than expected, the difference is known as abnormal gain.

Loss or spoilage may have scrap value.

Step 1: Determine output & losses
Normal loss= 10% * 2,000
= 200 units

Expected output= input đầu vào – Normal loss
= 2,000 – 200
=1,800 units

Abnormal loss= Expected đầu ra – actual output
= 1,800 – 1,720
= 80 units

Scrap value of abnormal loss= Scrap value * Abnormal loss
= $1 * 80
= $80
Step 2: Calculate cost per unit of output & losses

/ Expected output đầu ra = (5600 – 1)* 200/ 1800 = $3/unit

Step 3: Calculate total cost of output & losses
Total cost of output= $3 * 1,720
= $5,160

Total cost of normal loss= $1 * 200
= $200

Total cost of abnormal loss= $3 * 80
= $240
Step 4: Complete account
Process account
Units$Units$
Cost incurred2,0005,600Normal loss200200
Output1,7205,160
Abnormal loss80240
2,00056002,0005,600

Abnormal loss account
$$
Process a/c240Scrap account80
SOPL160
240240
Scrap account
$$
Normal loss200Cash280
Abnormal loss80347
280280

2. Giờ đồng hồ Việt

Bài tập 1: Tiêu hao nguyên liệu bất hay và tác dụng bất thường

Hải Hà là 1 công ty hoạt động trong ngành công nghiệp bánh kẹo. Một trong các thành phầm mà công ty cung cấp là kẹo Chew. Hải Hà sử dụng cách thức giá thành theo quy trình. Vào kỳ, nguồn vào cho quá trình đóng gói của sản phẩm kẹo chew là 2.000 đơn vị chức năng với giá cả 5.600$. Tiêu hao thông thường là 10% và không có hàng tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ. Xác minh nghiệp vụ kế toán tài chính cho ngân sách chi tiêu sản phẩm cổng đầu ra và túi tiền của tiêu tốn nếu sản lượng thực tế là 1.720 đơn vị.

Đáp án:

Phương pháp giá thành theo các bước là một cách thức tính ngân sách được áp dụng ở trường thích hợp không thể khẳng định các hãng sản xuất riêng lẻ, hoặc các công việc, thường là vì tính tiếp tục của các quy trình sản xuất liên quan.

Tiêu hao hoàn toàn có thể xảy ra trong quá trình sản xuất. Trường hợp một mức độ thiệt hại nhất thiết như kỳ vọng, vấn đề này được gọi là tiêu tốn thông thường. Nếu như tiêu hao lớn hơn dự kiến, phần mất thêm là tiêu tốn bất thường. Nếu tiêu hao ít hơn dự kiến, sự khác hoàn toàn được call là lợi ích bất bình thường.

Xem thêm: Tôn Lạnh Là Gì - Bảng Báo Giá Tôn Lạnh Và Những Điều Cần Biết

Sản phẩm tiêu hao hoặc hư hỏng rất có thể có quý giá thanh lý.

Bước 1: xác định tiêu hao và sản lượng
Tiêu hao thông thường= 10% * 2.000
= 200 đối chọi vị

Sản lượng dự kiến= Đầu vào – tiêu tốn thông thường
= 2.000 – 200
= 1.800 đối chọi vị

Tiêu hao bất thường= Sản lượng dự con kiến – Sản lượng thực tế
= 1.800 – 1.720
= 80 đơn vị

Giá trị phế liệu của tiêu hao bất thường= cực hiếm phế liệu * tiêu hao bất thường
= 1$ * 80
= 80$
Bước 2: Xác định ngân sách chi tiêu trên từng đối kháng vị

Tổng chi tiêu / sản lượng dự kiến = (56000 – 1) * 200/ 1800 = $3/đơn vị

Bước 3: Tính tổng giá thành đầu ra với thất thoát
Tổng ngân sách chi tiêu đầu ra= 3$ * 1.720
= 5.160$

Tổng ngân sách tiêu hao thông thường= 1$ * 200
= 200$

Tổng ngân sách tiêu hao bất thường= 3$ * 80
= 240$
Bước 4: tài khoản hoàn thiện
Tài khoản ngân sách chi tiêu theo quy trình
Đơn vị$Đơn vị$
Chi phí2.0005.600Tiêu hao thông thường200200
Sản lượng1.7205.160
344Tiêu hao bất thường80240
2.0005.6002.0005.600

Tài khoản thanh lý
$$
Tiêu hao thông thường200Tiền mặt280
Tiêu hao bất thường80367
280280

Tài khoản tiêu hao bất thường
$$
Tài khoản giá cả theo quy trình240Tài khoản truất phế liệu80
SOPL160
240240