các lệnh PL/SQL cơ bản Các kiểu dữ liệu thông dụng và khai báo con trỏ (Cursor) giấy tờ thủ tục (Procedure) Package
*

*

*

Declare v_Result Number; -- Khai báo một biến có giá trị 50 v_a Number := 50; -- Khai báo một biến có giá trị 100 v_b Number := 100;Begin -- In ra screen Console Dbms_Output.Put_Line("v_a= " || v_a); -- In ra màn hình hiển thị Console Dbms_Output.Put_Line("v_b= " || v_b); -- Tính tổng v_Result := v_a + v_b; -- In ra screen Console Dbms_Output.Put_Line("v_Result= " || v_Result);End;
Nhấn biểu tượng
*
hoặc dìm F8 để triển khai đoạn code.

Bạn đang xem: Pl/sql là gì


Data TypeDescription
PLS_INTEGERSố thoải mái và tự nhiên có lốt 32 bit nằm trong khoảng -2,147,483,648 cho tới 2,147,483,647.
BINARY_INTEGERSố thoải mái và tự nhiên có vệt 32 bit nằm trong tầm -2,147,483,648 cho tới 2,147,483,647.
BINARY_FLOATKiểu lốt chấm đụng số thực với độ đúng mực đơn (Single-precision)
BINARY_DOUBLEKiểu vệt chấm động số thực với độ chính xác gấp song (Double-precision)
NUMBER(prec, scale)Kiểu vệt chấm cố định và thắt chặt (Fixed-point) với giá trị tuyệt vời nhất từ 1E-130 cho tới (không bao gồm) 1.0E126. Một biến đổi NUMBER cũng rất có thể mô tả 0.
DEC(prec, scale)Kiểu vệt chấm cố kỉnh định, tiêu chuẩn chỉnh ANSI với độ đúng mực tối đa 38 số thâp phân.
DECIMAL(prec, scale)Kiểu dấu chấm thay định, tiêu chuẩn chỉnh IBM với độ đúng mực tối đa 38 số thập phân.
NUMERIC(pre, secale)Loại số thực (Floating type) với độ đúng chuẩn tối đa 38 số thập phân.
DOUBLE PRECISIONLoại số chấm động, số thực, tiêu chuẩn chỉnh ANSI với độ đúng đắn 126 số nhị phân (khoảng 38 số thập phân).
FLOATLoại số chấm động, số thực tiêu chuẩn chỉnh ANSI IBM với độ chính xác tối đa 126 số nhị phân (khoảng 38 số thập phân).

Xem thêm: Sáp Ong Là Gì - Bất Ngờ 19+ Công Dụng Tuyệt Vời Của Sáp Ong

INTKiểu số nguyên, tiêu chuẩn chỉnh ANSI với độ chính xác tối đa 38 chữ số thập phân
INTEGERKiểu số nguyên, tiêu chuẩn ANSI IBM với độ đúng mực 38 chữ số thập phân
SMALLINTSố nguyên trường đoản cú -32768 --> 32767
REALKiểu số chấm động, số thực, với độ đúng mực tối nhiều 63 số nhị phân (Khoảng 18 số thập phân).

Kiểu sốKhai báo sử dụng
Numberv_Amount Number(15,2)v_Salary Number;
Integerv_Age Integer;
Floatv_Amount Float;
Double
Real