Ngữ pháp giờ Anh cơ bản – bài học số 12: Participles – Động tính từ

Ngữ pháp tiếng Anh cơ phiên bản – bài học kinh nghiệm số 12: Participles – Động tính từPresent participle – Động tính từ hiện tại tại

Mộtpresent participlecó cấu trúc:bare infinitive + -ing. Trong một câu, nócó thể đứngtrước xuất xắc saumộtdanh từđể bửa nghĩa cho danh từ đó, hay nó có thể được thực hiện như mộtcomplementđể bổnghĩa mang đến mộtsubjecthay mộtobject.

Bạn đang xem: Participle phrase là gì

Đang xem: Participial phrase là gì

Look at thedroppingsales figures. (droppingbổ nghĩa cho các danh từsales figures)

My jobis totallyboring. (Subject complement)

My bosscamesmilingat me this morning.(Subject complement)

I sawMr. Simpsongettinginto the president’s office. (Object complement)

*

Past participle – Động tính từquá khứ

Mộtpast participlecó cấu trúc:bare infinitive + -edhay dạng không quy tắc. Trong một câu nó tất cả thểđứngtrước giỏi saumộtdanh từđể bửa nghĩa cho danh từ đó, tuyệt nó rất có thể được thực hiện như mộtcomplementđể bổnghĩa cho mộtsubjecthay mộtobject.

Here is adetailedschedule. (bổ nghĩa mang đến danh từschedule)

The sculpturesexhibitedhere are not for sales. (bổ nghĩa cho nhiều danh từthe sculptures)

The salespersonstoodsurroundedby customers.(Subject complement)

The man hadthe fax machinefixed.(Object complement)

Common Participial Adjectives

Participial adjectives là một phân lớp thiết yếu của tính từ. Chúng được call là participial adjectives vì có phần đuôigiống cùng với verbal participles (phân từ gốc động từ).

Present participial adjectives (V+ -ing) được dùng để mô tả người hay trang bị nàygây ra một cảm hứng nào đó mang lại ai đó.

Past participial adjectives (V+ -ed) dùng để mô tả ai đó cảm xúc thế nào.


Dưới đấy là danh sách cácparticipial adjectives thông dụng.

Present participial adjectivesPast participial adjectives
boringbored
excitingexcited
interestinginterested
depressingdepressed
surprisingsurprised
encouragingencouraged
confusingconfused
disappointingdisappointed
pleasingpleased

They werepleasedwith our products.

The chief executive wasdisappointedwith the survey results.

Steven’s proposal wasdisappointing.

The new road system wasconfusingto the citizens.

Participial Phrases

Mộtparticipial phraseđược tạo thành xuất phát từ một adverb clause (mệnh đề trạng ngữ), kết cấu là:Conjuntion (liên từ) + subject + verb.Mộtparticipial phrasemô tả một hành động là dựa vào vào hành vi chính trong câu.

Tạo thành mộtparticipial phrase như vậy nào?

Bước 1Bỏ liên từ trong mệnh đề trạng ngữBecausehe is unemployed, he cannot support his family.
Bước2Trong ngôi trường hợp chủ ngữ của hai mệnh đề là kiểu như nhau, quăng quật chủ ngữ trong mệnh đề trạng ngữHeis unemployed, he cannot tư vấn his family.
Bước3Thêm -ing vào bare infinitive. The participle being có thể rút bỏ.(Being) Unemployed, he cannot support his family.

Tip

Nếu bạn muốn cho nghĩa của participial phrase được rõ ràng, không bỏ liên từ.

Whenapplyingfor the job, you should include at least three references.

Các loạiParticipial Phrases

Dựa trên việc rút gọn các liên từ, participial phrases có thể chia làm những nhóm phrases ofreason,time,condition(điều kiện),concession(sự nhượng bộ) vàentailment(hai hành vi xảy ra trên cùng 1 thời điểm, hoặc hành vi này tức thì sau hành động kia).


Types ofparticipial phrasesExamples
ReasonBecause the items were delivered by air, they arrived quickly.

=(Being) Delivered by air, the items arrived quickly.

TimeWhen he got the job offer, he hesitated to accept it.

= Getting the job offer, he hesitated khổng lồ accept it.

ConditionIf you follow the manual, you can see the machine.

=Following the manual, you can see the machine.

ConcessionAlthough he is physically challenged, he is the best engineer in the company.

= Beingphysically challenged, he is the best engineer in the company.

Entailment(2 hành vi xảy ra đồng thời) As he drank coffee, he wrote the report.

= Drinking coffee,he wrote the report.

(Một hành vi xảy ra sau hành động khác) I turned on the computer & checked my thư điện tử first.=Turning on the computer, Ichecked my thư điện tử first.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Trap Music Là Gì ? Trap Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

Tip

Dựa trên dục tình giữa chủ ngữ của mệnh đề chính và cồn từ vào mệnh đề trạng ngữ, bạn có thể tạo thành participial phrase chính xác. Nếu như đó là một quan hệchủ động, sử dụng mộtpresent participial phrase.Nếu là 1 quan hệbịđộng,dùng mộtpast participial phrase.