Tính diện tích hình tam giác gồm độ lâu năm đáy là (a) và độ cao là h:a) a = 30,5dm cùng h = 12dm.b) a = 16dm và h = 5,3m


Tính diện tích s hình tam giác tất cả độ lâu năm đáy là (a) và chiều cao là (h):

a) (a = 30,5dm) và (h = 12dm).

Bạn đang xem: Luyện tập trang 88 giải toán lớp 5 trang 88, 89

b) (a = 16dm) và (h = 5,3m).

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích s: (S = dfrac a imes h2 ) hoặc (S = a imes h : 2), trong những số ấy (S) là diện tích, (a) là độ dài đáy, (h) là chiều cao.

Lưu ý: (a) và (h) cùng đơn vị đo.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích tam giác kia là:

(dfrac30,5 imes 122 = 183; (dm^2))

b) Đổi (5,3m = 53 dm)

 Diện tích tam giác đó là:

(dfrac16 imes 532 = 424 ; (dm^2))


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Hãy đã cho thấy đáy và mặt đường cao tương xứng đã có trong mỗi hình tam giác bên dưới đây:

*

Phương pháp giải:

Quan tiếp giáp hình vẽ cùng dựa vào định hướng về lòng và đường cao vào tam giác.

Lời giải bỏ ra tiết:

Hình tam giác vuông ABC:

- Đáy là AC và đường cao khớp ứng là BA.

- Đáy là AB và con đường cao khớp ứng là CA. 

Hình tam giác vuông DEG:

- Đáy là DE và mặt đường cao tương xứng là GD.

- Đáy là DG và con đường cao tương ứng là ED.


Bài 3


Video khuyên bảo giải


a) Tính diện tích s hình tam giác vuông ABC.

*

b) Tính diện tích s hình tam giác vuông DEG. 

*

Phương pháp giải:

Diện tích hình tam giác vuông bằng tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích hình tam giác ABC là:

(displaystyle 3 imes 4 over 2 = 6; (cm^2))

b) diện tích s hình tam giác DEG là:

(displaystyle 3 imes 5 over 2 = 7,5 ;(cm^2)) 


Bài 4


Video giải đáp giải


a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích s hình tam giác ABC.

b) Đo độ dài những cạnh của hình chữ nhật MNPQ với độ nhiều năm cạnh ME.

Tính:

- Tổng diện tích hình tam giác MQE và ăn mặc tích hình tam giác NEP.

- diện tích hình tam giác EQP.

Xem thêm: Bài 1,2,3 Trang 133 Sgk Toán 5: Trừ Số Đo Thời Gian Toán Lớp 5

*

Phương pháp giải:

- diện tích tam giác vuông ABC = Tích độ nhiều năm hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị đo) phân chia cho 2.

-Diện tích hình tam giác EQP = diện tích s hình chữ nhật MNPQ - (Diện tích hình tam giác MQE + diện tích hình tam giác NEP)