Giải bài xích tập trang 99, 100 bài 1 nhì góc đối đỉnh Sách bài bác Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 1: coi hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc như thế nào đối đỉnh? Cặp góc nào ko đối đỉnh? vày sao?...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình lớp 7 tập 1


Câu 1 trang 99 Sách bài bác Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc như thế nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? vì chưng sao?

Giải

Hình a chưa hẳn là 2 góc đối đỉnh do cạnh góc này chưa phải là tia đối cạnh góc kia.

Hình b là 2 góc đối đỉnh do cạnh góc này là tia đối cạnh góc kia.

Hình c không phải là nhị góc đối đỉnh do chúng không thông thường đỉnh.

Hình d là nhì góc đối đỉnh do mỗi cạnh góc này là tia đối cạnh góc kia.

Hình e chưa phải là nhị góc đối vày cạnh góc này không phải là tia đối cạnh góc kia. 

 

Câu 2 trang 99 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ hai đường thẳng giảm nhau. Đặt tên cho các góc sinh sản thành.

b) Viết tên nhị cặp góc đối đỉnh.

c) Viết tên các góc bằng nhau.

Giải

a) Hình vẽ:

b) Góc xOy cùng x’Oy’ là cặp góc đối đỉnh.

Góc xOy’ với yOx’ là cặp góc đối đỉnh.

c) (widehat xOy = widehat x"Oy";widehat xOy" = widehat myOx";widehat mxOx" = widehat y mOy" = 180^circ )

 

Câu 3 trang 100 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ góc xAy gồm số đo bằng (50^circ ).

b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh cùng với góc xAy.

c) Vẽ tia phân giác At của góc xAy.

d) Vẽ tia đối At’ của tia At. Bởi vì sao tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’?

e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh.

Giải

a) Vẽ (widehat xAy = 50^circ )

b) Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax. Tia Ay’ là tia đối của tia Ay.

Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

c) hình vẽ trên.

d) vị (widehat xAt) và (widehat x"At") là cặp góc đối đỉnh buộc phải (widehat xAt = widehat x"At")

(widehat tAy = widehat t"Ay") suy ra (widehat x"At" = widehat t"Ay")

Vậy At’ là tia phân giác của góc (widehat x"Ay")

e) tên 5 cặp góc đối đỉnh là: (widehat xAy) và (widehat x"Ay"); (widehat xAy") và (widehat yAx"); (widehat xAt) và (widehat x"At"); (widehat tAy) và (widehat t"Ay"); (widehat tAy") và (widehat yAt").

Câu 4 trang 100 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ đường tròn vai trung phong O bán kính 2cm.

b) Vẽ góc AOB bao gồm số đo bởi (60^circ ). Nhị điểm A, B nằm trên đường tròn (O; 2cm).

c) Vẽ góc BOC gồm số đo bởi (60^circ ). Điểm C thuộc mặt đường tròn (O; 2cm).

d) Vẽ những tía OA’, OB’, OC’ theo thứ tự là tia đối của những tia OA, OB, OC. Những điểm A’; B’; C’ thuộc mặt đường tròn (O; 2cm).

e) Viết thương hiệu năm cặp góc đối đỉnh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Học Lớp 7, Giải Toán 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc

g) Viết thương hiệu năm cặp góc cân nhau mà ko đối đỉnh.

Giải

a, b, c, d. Hình vẽ:

e) thương hiệu 5 cặp góc đối đỉnh:

(widehat AOB) và (widehat A"OB"); (widehat BOC) và (widehat B"OC");

(widehat AOC) và (widehat A"OC"); (widehat AOB") và (widehat BOA");

(widehat AOC") và (widehat A"OC)

g) vị (widehat AOB + widehat BOC + widehat COA = 180^circ ) (Kề bù)

( Rightarrow widehat COA" = 180^circ - 60^circ - 60^circ = 60^circ )

Tên 5 cặp góc đều bằng nhau không đối đỉnh:

(eqalign và widehat AOB = widehat BOC = 60^circ ;widehat BOC + widehat COA" = 60^circ cr và widehat AOB = widehat COA" = 60^circ ;widehat A"OB" = widehat B"OC" = 60^circ cr và widehat AO mA" = widehat BOB" = 180^circ cr )