Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Distress là gì

*
*
*

distress
*

distress /dis"tres/ danh từ nỗi đau buồn, nỗi đau khổ, nỗi đau đớn cảnh khốn cùng, cảnh túng thiếu quẫn, cảnh gieo neo tai hoạ, cảnh hiểm nghèo, cảnh hiểm nguya signal of distress: biểu lộ báo lâm nguy tình trạng kiệt sức, triệu chứng mệt lả, chứng trạng mệt đứt hơi (pháp lý) sự tịch biên ngoại động từ làm cho đau buồn, làm cho đau khổ, có tác dụng đau đớn làm lo âu, làm lo lắng bắt chịu gian nan, bắt chịu đựng khốn khổ làm kiệt sức
cảnh hiểm nghèosự tịch biêntai họatai nạndistress areaskhu vực khó khăn (do rủi ro kinh tế)distress cargohàng bị nạndistress freightcước rẻ mạtdistress freightvận mức giá chở lấp (để phủ hàng đầy tàu)distress goodshàng phân phối gấpdistress goodshàng bán lỗ cực rẻdistress goodshàng từ bỏ tândistress ratemức vận giá tiền chở lấpdistress ratesuất cước phải chăng mạtdistress salebán đấu giá chỉ hàng tịch biêndistress salesự bán sản phẩm tịch thudistress sellingbán bởi vì hoạn nạndistress sellingsự cung cấp gấp với cái giá rẻdistress sellingviệc bán gia sản do thiến nạndistress signaltín hiệu báo nguydistress signalstín hiệu lâm nạndistress warrantlệnh không đúng ápdistress warrantlệnh tịch biêndistress warrantlệnh tịch biên (tài sản)money distresskhó khăn chi phí bạcmoney distressthiếu tiền. Port of distresscảng lánh nạnsale of distress goodsbán tống hàng trong khovessel in distresstàu gặp mặt nạnwarrant of distresslệnh tịch biên tài sản
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

distress

Từ điển Collocation

distress noun

ADJ. acute, considerable, deep, extreme, great, immense, severe | genuine, real | obvious | unnecessary | emotional, mental, personal, physical, psychological the physical distress of thirst & hunger the personal distress associated with unemployment | economic, financial, social The causes of social distress include inadequate housing.

VERB + DISTRESS cause (sb) | feel, suffer the distress that she felt when her parents argued The animals suffer great pain & distress when hunted. | show (signs of) She seemed calm và showed no signs of distress. | conceal He tried lớn conceal his distress, but the tremor in his voice was unmistakable. | avoid | alleviate, ease, relieve

DISTRESS + NOUN call, signal The sinking ship sent out a distress call.

PREP. in ~ The child was clearly in distress. A ship in distress | khổng lồ sb"s ~ He dropped out of college, lớn his family"s distress. | ~ at her obvious distress at hearing such bad news | ~ over The president issued a statement expressing her distress over the affair.

PHRASES a damsel in distress medieval ballads about a knight saving a damsel in distress | a source of distress Grief over ageing is a source of distress lớn men và women.

Từ điển WordNet


n.

a state of adversity (danger or affliction or need)

a ship in distress

she was the classic maiden in distress

extreme physical pain

the patient appeared lớn be in distress

v.

cause mental pain to

The news of her child"s illness distressed the mother
Xem thêm: Bài 18 Qui Tắc Nhân Hai Số Nguyên Khác Dấu Và Khác Dấu, Quy Tắc Nhân Hai Số Nguyên Khác Dấu Và Cùng Dấu

English Synonym & Antonym Dictionary

distresses|distressed|distressingsyn.: afflict agonize bother disturb hurt pain torment torture trouble upsetant.: comfort consolation relief solace