Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (128.1 KB, 6 trang )


Bài tập ơn tập chương 3 Hình học Tốn lớp 8

I. Câu chữ ơn tập chương 3 Hình học 8

+ Cơng thức tính diện tích s hình chữ nhật, hình vng, tam giác, hình thang,

hình bình hành cùng hình thoi

+ Định lí Ta-lét, định lí Ta-lét hòn đảo và hệ trái của định lí Ta-lét

+ đặc điểm đường phân giác trong tam giác

+ các trường thích hợp đồng dạng của tam giác thường cùng tam giác vng

+ Cơng thức tính tỉ số mặt đường cao, diện tích s của hai tam giác đồng dạng

II. Bài bác tập trắc nghiệm ôn tập chương 3 hình học 8

Câu 1: nên chọn phát biểu đúng

A.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 3 hình học 8

OA

AB

OB

CD

C.

AB OC

EF

OE

B.

OC

OE

OD

OF

D.

CD

OD


EF

OF

Câu 2: trong số phát biểu sau, phát biểu nào saiA. Hai tam giác đều thì đồng dạng cùng với nhauB. Nhị tam giác cân nặng thì đồng dạng với nhau

C. Hai tam giác vng bao gồm hai góc nhọn tương ứng bằng nhau thì đồng dạng với nhau

D. Nhì tam giác vng tất cả hai cặp cạnh góc vng tỉ trọng với nhau thì đồng dạng với nhau.

Câu 3: cho

ABC

A "B"C

với tỉ số đồng dạng

1

k

.

3


(2)

A. Nếu con đường cao

A"H" 5

thì mặt đường cao AH là

1

5

B. Nếu đường trung tuyến đường

A "M " 6

thì con đường trung tuyến AM = 2C. Nếu chu vi

ABC

là 12 thì bỏ ra vi

A "B"C"

là 4

D. Nếu diện tích

A "B"C"

là 243 thì diện tích s

ABC

là 27E. Nếu đường phân giác

A"D" 12

thì con đường phân giác AD = 4
Câu 4: Chọn phương án đúng

A. DE // BC C.

ADE

ABC

B.

AE

DE

AC

BC

D.

AD

BC

AB

DE

Câu 5: quý giá của x là:

A. 9 B. 9,5 C. 10 D. 10,5

Câu 6: Chọn cách thực hiện đúng

A.

AB

BD

AC

BC

C.

BD

AC

AB

DC

B.


BD

AC

AB

DC

D.

AD

AC

BD

DC

Câu 7: quý hiếm của x là:

A. 3,5 B. 4 C. 4,8 D. 5,6

Câu 8: lựa chọn phát biểu đúng trong các phát biểu bên dưới đây:A.

ABC

ACH


(3)

Câu 9: lựa chọn phát biểu đúng:

A. DE // AB C.

CD

CE

CB

CA

B.

CD

DE

CB

AB

D.

CDE



CBA

Câu 10: giá chỉ trj của y là:

A. 6 B. 6,8 C. 7 D. 7,2

III. Bài xích tập tự luận ôn tập chương 3 hình học 8

Bài 1: cho ABC cân nặng tại A. Tia phân giác góc B với C giảm AC và AB theo lắp thêm tự ngơi nghỉ D và E. Tính độ dài cạnh AB biết DE = 10cm, BC= 16cm.

Bài 2: mang lại ABC. Đường phân giác của BAC giảm cạnh CB trên D. Qua D kẻ đưởng thẳng song song cùng với AB và cắt AC trên E. Tính AE, EC, DE biết BD = 7,5cm; CD = 5cm; AC = 10cm.

Bài 3: đến ABC, trực trung tâm H. Chu vi tam giác ABC bằng 60cm. điện thoại tư vấn M, N, Q lần lượtlà bố điểm bên trên HA, HB, HC thế nào cho AM = 3MH; BN = 3NH; CQ = 3QH. Tính chu vi

MNQ.

Bài 4: đến hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 8cm, BC = 6cm. Kẻ AHBD trên H.a) minh chứng ADH∽ BDA từ đó suy ra AD2 DH.DB

b) chứng tỏ AHB∽

c) Tính độ lâu năm đoạn thẳng DH, AH

d) Vẽ tia phân giác AM của BAD

M BD .

Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp MB, MDe) Đường thẳng AH cắt DC tại I và cắt đường thẳng BC tại K. Tính tỉ số diện tích

của hai tam giác ABH cùng tam giác BKH.f) triệu chứng minh: AH2 HI.HK

Bài 5: cho hình thang cân nặng ABCD gồm AB // DC; AB DC với đường chéo cánh BD vng
góc với ở bên cạnh BC. Vẽ đường cao BH, AK.


(4)

Bài 6: mang lại tam giác cân nặng ABC (AB = AC). Vẽ những đường cao BH, CK, AI của tam giác ABC

a) minh chứng KH // BC

b) minh chứng HC.AC = IC.BC

c) cho biết thêm BC = a, AB = AC = b. Tính độ dài đoạn trực tiếp HK theo a với b. Bài bác 7: cho ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AC = 6cm, AB = 8cm.

a) chứng minh AB2 BH.BC

b) bên trên tia đối của tia AC đem điểm D tùy ý, dựng AK vng góc cùng với DB trên K. Minh chứng BHK∽ BDC

c) cho thấy AD = 15cm. Tính diện tích BHK

d) Kẻ mặt đường phân giác AM của HAC, tự M kể mặt đường thẳng song song với AC giảm AH trên I. Chứng minh BI là tia phân giác của ABC.

Bài 8: cho ABC vuông tại B, con đường cao BH, biết AB = 15cm, BC = 20cm.a) minh chứng BH.AC BA.BC

b) tự H kẻ HM AB, HNBC. Chứng tỏ BMN cùng BCA đồng dạng. C) Tính diện tích tứ giác AMNC.

d) gọi O là trung điểm MN. Chứng minh diện tích COB bằng diện tích s COHe) call BK là đường cao BMN. Chứng minh BK đi qua trung điểm đoạn trực tiếp

AC. Minh chứng

BM BN1BA BC 

Bài 9: đến

MNP

vuông trên M

MP MN .

Kẻ tia phân giác của góc N cắt PM tại I. Từ p hạ đoạn thẳng chiến tranh vuông góc với tia phân giác NI,

K NI.

a) chứng minh

MNI

KPI

b) minh chứng

INP KPI

c) cho MN = 3cm, MP = 4cm. Tính IM.

Bài 10: cho ABC vng tại A, con đường cao AH, phân giác BD giảm AH trên Ea) chứng minh

ADE

cân

b) chứng minh AE.BD = BE.DC


(5)

Bài 11: mang đến hình thang vng ABCD có A D 90 ,   o

BC BD,

BC 2cm,

CD 8cm.

a) chứng minh

ABD

BDC

b) Tính các góc B cùng

C

của hình thang ABCDc) Tính diện tích s của hình thang ABCD

Bài 12: mang đến ABC vng sống A; AB = 15cm; CA = 20cm, con đường cao AH
a) Tính độ dài BC, AH

b) hotline D là vấn đề đối xứng cùng với B qua H. Vẽ hình bình hành ADCE. Tứ giác ABCE là hình gì? triệu chứng minh.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Sách Giáo Khoa Lớp 7, ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 Tập 1

c) Tính độ dài AE

d) Tính diện tích s tứ giác ABCE

Bài 13: mang đến hình thang cân MNPQ (MN // PQ, MN

NI 12cm,

QI 16cm.

a) Tính độ dài IP, MN

b) triệu chứng mỉnh rằng

QN

NP

c) Tính diện tích s hình thang MNPQ

d) điện thoại tư vấn E là trung điểm của PQ. Đường trực tiếp vng góc với EN tại N giảm đường trực tiếp PQ tại K. Chứng minh rằng

KN

2

KP.KQ

Bài 14: mang đến hình bình hành ABCD, trên tia đối của tia da lấy DM = AB, bên trên tia đối của tia bố lấy BN = AD. Hội chứng minh:

a)

CBN

với

CDM

cânb)

CBN

MDC

c) chứng tỏ M, C, N trực tiếp hàng

Bài 15: mang đến

ABC

AB AC ,

hai tuyến đường cao BE với CF gặp mặt nhau trên H, những đường
thẳng kẻ từ B tuy vậy song với CF cùng từ C tuy vậy song cùng với BE chạm mặt nhau tại D.

Chứngminh


(6)

c) call I là trung điểm của BC. Chứng minh H, I, D thẳng hàng

Bài 16: gọi AC là đường chéo cánh lớn của hình bình hành ABCD. E và F theo thứ tự là hình chiếu của C trên AB cùng AD, H là hình chiếu của D trên AC. Minh chứng rằng

a) AD.AF = AC.AH

b)

AD.AF AB.AE AC

2

Bài 17: cho ABC có các góc đa số nhọn. Những đường cao AD, BE, CF cắt nhau nghỉ ngơi Ha) chứng tỏ rằng AE.AC = AF.AB

b) minh chứng rằng

AFE

ACBc) chứng minh rằng

FHE

BHC

Chứng minh rằng


Tài liệu liên quan


*
Chương III - bài bác 8: các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông đôi mươi 777 4
*
Giáo án Hình học tập lớp 8: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG pps 6 2 2
*
bài xích giảng hình học tập 8 chương 3 bài 8 các trường phù hợp đồng dạng của tam giác vuông 18 800 1
*
Giáo án Hình học tập 8 chương 3 bài bác 8: các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 7 184 0
*
Giáo án Hình học tập 8 chương 3 bài 8: những trường vừa lòng đồng dạng của tam giác vuông 5 174 0
*
Giáo án Hình học 8 chương 3 bài xích 8: những trường đúng theo đồng dạng của tam giác vuông 6 269 0
*
Giáo án Hình học tập 8 chương 3 bài xích 8: các trường phù hợp đồng dạng của tam giác vuông 4 226 0
*
Giáo án Hình học tập 8 chương 3 bài xích 8: những trường đúng theo đồng dạng của tam giác vuông 15 179 0
*
Giáo án Hình học 8 chương 3 bài xích 8: các trường đúng theo đồng dạng của tam giác vuông 9 178 0
*
Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: những trường hòa hợp đồng dạng của tam giác vuông 10 235 0
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(516.06 KB - 6 trang) - Đề cương ôn tập chương 3 Toán hình lớp 8
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×