Ở bài viết trước Anh Phan đã share về 10 nhiều từ đi cùng với come được thực hiện khá hay xuyên. Nội dung bài viết này mình sẽ liệt kê list 99 các từ tiếng Anh cùng với Come (phrasal verb with come). Vì nội dung bài viết khá dài, mình vẫn liệt kê sống mỗi nội dung bài viết khoảng hơn 30 nhiều từ. Series nội dung bài viết về các từ giờ Anh với Come lần này sẽ bao hàm trong 3 bài viết.Bạn sẽ xem: Come after là gì

1. Come about: diễn ra, xảy ra, xảy đến

Can you tell me how the accident came about?

2. Come Across: tình cờ nhìn thấy/gặp một cái gì/ai đó

I come across the old high school friend at the mall.

Bạn đang xem: Come after là gì

Come Across: đem về một hình hình ảnh hoặc là diện mạo nào đó

A business suit and briefcase help her to lớn come across as the competent professional she is.

3. Come after: đi theo, theo sau, đến sau (ai đó)

Don’t try khổng lồ come after me.

Come after: bạn kế nhiệm, fan kế sau (ai đó) thành công xuất sắc trong một nghành gì đó.

Who came after Louis XIV?

4. Come Along : đi theo với ai đó

I’d like you to come along with me to my nephew birthday party.

Come along: tiến bộ, biến đổi tích cực

Your English is really coming along!

5. Come apart: chia rẽ, bóc tách rời ra

The cup just came apart in my hands.

6. Come around: thay đổi suy nghĩ của ai đó

Give her time, và she may come around & see things your way.

7. Come away: bóc rời khỏi một chiếc gì đó

The egg started to lớn come away from the pan

Come away: bóc mình khỏi (cái gì đó, nơi nào đó)

She goes to the beach lớn come away from the busy city

8. Come at: đạt được, có được, đọc được (qua demo thách, gian khó)

His precise meaning was not easy to come at.

Come at: quấy rầy, tấn công

As I backed away, he came at me with a knife.

Come at: đồng y làm gì đó, cụ gắng, chấp nhận

I′m not going to lớn come at that again. It’s too risky

9. Come back : trở lại (kí ức, hồi ức)

His memories about his passed away mother suddenly came back at him

Come back: trở lại trạng thái cũ ban đầu

He comes back with the better exam results this summer.

Come back: trở lại, trở về

I left my office and came back home early.

10. Come before: trình diện trước một ai đó bao gồm quyền lực

He was summoned lớn come before the king.

Come before: điều nào đó nên đặc biệt hơn

Looking out for your family should come before making money.

Come before: bị phán xử, phán quyết, xuất xắc thảo luận

Jones’ behavior will come before the board of directors.

Come before: đi trước, đứng trước

A comes before B in the alphabet.

11. Come between: tác động xấu hoặc gây tranh cãi giữa ai đó

Our love is so strong that nothing can come between us.

12. Come by: đã đạt được một điều gì đấy một giải pháp tình cờ

A loyal friend is hard to come by.

Come by: đi đến gần, ghé thăm

Remember khổng lồ come by your granny’s house on the way home.

13. Come down: sụp xuống, rơi xuống, đi xuống

A tree came down & hit the oto stood under it when the storm came.

Come down: kéo đổ, tháo dỡ dỡ

The building has to come down before this storm season.

Come down: sút xuống

Stock prices have come down since the peak of the boom.

Come down: đi mang đến một quyết định

I can’t guess which way the board will come down on the project.

Come down: thừa qua thời gian

Much wisdom has come down in the khung of proverbs.

Come down: hồi phục, khôi phục, trở lại trạng thái niềm tin sau một thời điểm cao hứng

He finally came down from his post-bonus high.

14. Come down on: trừng phạt, phạt

The company came down on him very hard after he was found skipping work.

15. Come down upon: chỉ trích nặng nề nề

They’re coming down heavily upon people for not paying their taxes.

Come down to: bớt xuống, đi xuống

Come down to my house someday and have lunch.

Come down to lớn : trông cậy vào, nhờ vào vào

16. Come down with: bị bệnh(gì đó), có bộc lộ của căn bệnh với triệu hội chứng rát họng, ho

I’m coming down with a flu.

17. Come for : tìm kiếm một thứ gì giỏi ai đó, lùng bắt ai đó

You should hide: the police are coming for you.

18. Come forth: tiến tới, xuất hiện

Suddenly a snake appeared và came forth out of the bushes.

19. Come from: tới từ đâu, đất nước nào

I come from Vietnam

20. Come in: đi vào

May I come in please?

That flight just came in.

20. Come in: trở nên tất cả liên quan, vận dụng được, có ích

Example: The fourth stage of the project is where Team B comes in.

20. Come in: sẵn có, sẵn sàng

Blackberries will be coming in next month.

20. Come in: tham gia vào, bắt đầu chơi với cùng 1 nhóm làm sao đó

They started together, but the drummer came in late.

Come in: dứt một cuộc đua tốt sự canh tranh tại một ví trí độc nhất vô nhị định

The dog I had bet on came in fourth in the second race.

21. Come in for: cảm nhận, cảm thấy

If you go into the forest, you’ll come in for a nasty surprise.

22. Come into: vượt kế (tiền)

After his father died, he came into a large fortune.

22. Come into: là một trong những yếu tố trong việc gì đó

Money doesn’t come into it.

23. Come off: thành công, có được thành công

He tried his Michael Jackson impression, but it didn’t really come off.

23. Come off: diễn ra, xảy đến

Did the trip lớn Paris ever come off?

24. Come on: khích lệ tinh thần

Come on, my son, it’s time lớn go lớn bed.

24. Come on: xuất hiện tại trên TV tuyệt lên sóng

I was going to turn off the TV, but my favorite show came on.

24. Come on: tiến bộ, phạt triển

The new garden is coming on nicely.

24. Come on: tìm hiểu ra, search thấy, bắt gặp

Turning the corner, I came on Julia sitting by the riverbank.

24. Come on: bắt đầu

It came on to snow after dusk.

25. Come out: được vạc hành, được xuất bản

My new book comes out next week.

25. Come out:kết quả, kết thúc,

There were a lot of problems at the start, but it all came out well in the end.

25. Come out: bị trừ, bị khấu trừ từ

That comes out of my paycheck.

25. Come out: đi ra khỏi, bay ra khỏi

The mouse came out of the hole.

25. Come out: Biểu đạt ‎ kiến một biện pháp cởi mở

You had come out in favor of the curent matters in our relationships.

26. Come out in: bị ảnh hưởng bởi

He’s come out in spots.

27. Come out in: nói nào đó một bí quyết bất ngờ

He came out with a very dubious excuse.

28. Come out of: cải tiến và phát triển từ một cái gì đó

The book came out of his experiences in Rome.

29.Come out with: Nói ra, bật mí một cách bất ngờ

He comes out with the strangest things!

29. Come out with: chuẩn bị để xuất phiên bản hay sản xuất ra

The company came out with a new line in just three months.

30. Come over: ảnh hưởng, bị gì đó

I apologise for my behaviour last night. I don’t know what came over me.

Xem thêm: Adjunct Professor Là Gì - Adjunct Professor In Vietnamese

Danh sách thành ngữ hay nhiều từ tiếng Anh với come đang còn được update ở các nội dung bài viết tiếp theo. Mời các bạn đón đọc. Chúc các bạn học giờ đồng hồ Anh vui vẻ với thành công.

Nếu bạn cần tra cứu vớt từ vựng giờ đồng hồ Anh, bạn có thể sử dụng website Dictionary.Com