Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Breach là gì

*
*
*

breach
*

breach /bri:tʃ/ danh từ lỗ đạn, lỗ hở (ở tường, thành luỹ...) mọt bất hoà; sự tuyệt giao, sự phân tách lìa, sự rã vỡ sự vi phạm, sự phạma breach of discipline: sự phạm kỷ luậta breach of promise: sự không giữ lời hứa mẫu nhảy ra khỏi mặt nước (của cá voi) (hàng hải) sóng to ập lệ tàuclear breach: sóng tràn nhẹ lên boongclean breach: tuy nhiên tràn cuốn cả cột buồm và số đông thứ bên trên boongbreach of close sự bước vào một nơi nào trài phépbreacg of the peace (xem) peaceto stand in (throw oneself into) the breach chuẩn bị chiến đáu sẵn sàng chuẩn bị gánh trách nhiệm nặng nài nhất, đứng mũi chịu sào
chỗ gãychỗ ròlỗ thủngvết nứtvết rạn nứtLĩnh vực: cơ khí và công trìnhchỗ vỡLĩnh vực: xây dựngsóng tràn tàubreach of contractsự phạm luật hợp đồngbreach of contractvi phạm hợp đồngclear breachsóng tràn nhẹlevee breachsự đổ vỡ đêpenalty for breach of contacthình phạt phạm luật hợp đồngkhông thực hiệnsự vi phạmanticipated breach of contract: sự vi phạm luật trước thích hợp đồngbreach of condition: sự vi phạm điều kiện hợp đồngbreach of contract: sự vi phạm luật hợp đồngfundamental breach of contract: sự vi phạm luật căn phiên bản hợp đồngpartial breach: sự vi phạm luật cục bộserious breach of contract: sự vi phạm nghiêm trọng thích hợp đồngsự vi phạm (luật pháp, thỏa mong ..)thủ tiêuthủ tiêu (hợp đồng)vi phạmanticipated breach of contract: sự vi phạm trước thích hợp đồnganticipatory breach: vi phạm luật tính trướcbreach a contract (to ...): phạm luật một thích hợp đồngbreach of agreement: vi phạm thỏa ướcbreach of condition: vi phạm pháp luật cơ bảnbreach of condition: sự vi phạm đk hợp đồngbreach of contract: sự phạm luật hợp đồngbreach of contract: vi phạm luật hợp đồngbreach of covenant: vi phạm thỏa thuận hợp tác thỏa ướcbreach of law: vi phạm pháp luậtbreach of trust: vi phạm ủy thácbreach of warranty: vi phạm pháp luật thứ yếudamages for breach of contract: tiền bồi thường vi phạm luật hợp đồngfundamental breach of contract: sự vi phạm luật căn bản hợp đồngpartial breach: phạm luật cục bộpartial breach: sự vi phạm luật cục bộserious breach of contract: sự vi phạm nghiêm trọng vừa lòng đồngtheory of breach of warranty: thuyết vi phạm bảo đảmtheory of breach of warranty: thuyết vi phạm luật đảm bảototal breach: vi phạm toàn bộanticipatory breachsự vi cầu trướcbreach a deposit/loanhoàn trả sớm tiền gửi/ chi phí vaybreach of confidencelộ túng thiếu mậtbreach of confidencesự làm cho đổ vỡ lẽ lòng tinbreach of confidencetiết lộ túng mậtbreach of contractbội ướcbreach of contracthủy thích hợp đồngbreach of faithbội tínbreach of promisesự không duy trì lời hứabreach of security. Lộ bí mậtbreach of securitysự tiêu hủy an ninhbreach of trustlạm dụng lòng tinbreach of trustsự bội tínbreach of trustthất tínbreach of trustthiếu trách nhiệmfundamental breach of contractsự vi mong nghiêm trọng

Từ điển siêng ngành Pháp luật

Breach: phạm luật Sự vi phạm luật luật, quy định, hay cam kết với cá thể hay thiết yếu phủ.

Thuật ngữ nghành Bảo hiểm

Breach

Sự vi phạm những nghĩa vụ pháp lý chẳng hạn như vi phạm điều kiện hợp đồng, hoặc vi phạm trọng trách v.v...
*

*

*

breach

Từ điển Collocation

breach noun

1 breaking of a law/an agreement/a rule

ADJ. clear, fundamental, grave, serious | deliberate, flagrant He refused lớn bow khổng lồ the Queen, in deliberate breach of etiquette. | minor | security

VERB + BREACH constitute Such behaviour constitutes a breach of confidentiality. | commit

PREP. in ~ of The court"s decision is in breach of the European Convention on human rights. | ~ of a minor breach of discipline

PHRASES a breach of confidence/trust, a breach of confidentiality/contract He was sued for breach of contract. | a breach of security, a breach of the peace

2 break in friendly relations

VERB + BREACH cause, lead khổng lồ | heal, repair

PREP. ~ between What caused the breach between the two brothers? | ~ with She left home following the breach with her family.

Từ điển WordNet


n.

a failure lớn perform some promised act or obligationan opening (especially a gap in a dike or fortification)

v.
Xem thêm: Tập Đoàn Đa Quốc Gia Là Gì ? Đặc Điểm Nổi Bật Nhất Của Công Ty Đa Quốc Gia?

English Synonym and Antonym Dictionary

breaches|breached|breachingsyn.: break falling-out gap quarrel