Cho tam giác\(ABC,\, D\) là điểm nằm giữa\(B\) và\(C.\) Qua\(D\) kẻ các đường thẳng song song với\(AB\) và\(AC,\) chúng cắt các cạnh\(AC\) và\(AB\) theo thứ tự ở\(E\) và\(F.\)

a) Tứ giác\(AEDF\) là hình gi ? Vì sao ?

b) Điểm\(D\) ở vị trí nào trên cạnh\(BC\) thì tứ giác\(AEDF\) là hình thoi ?

c) Nếu tam giác\(ABC\) vuông tại\(A\) thì tứ giác\(AEDF\) là hình gì ? Điểm\(D\) ở vị trí nào trên cạnh\(BC\) thì tứ giác\(AEDF\) là hình vuông ?