Cho tam giác(ABC,, D) là điểm nằm giữa(B) và(C.) Qua(D) kẻ những đường thẳng tuy vậy song với(AB) và(AC,) chúng cắt những cạnh(AC) và(AB) theo thiết bị tự ở(E) và(F.)

a) Tứ giác(AEDF) là hình gi ? bởi vì sao ?

b) Điểm(D) ở chỗ nào trên cạnh(BC) thì tứ giác(AEDF) là hình thoi ?

c) giả dụ tam giác(ABC) vuông tại(A) thì tứ giác(AEDF) là hình gì ? Điểm(D) tại vị trí nào bên trên cạnh(BC) thì tứ giác(AEDF) là hình vuông ?


-->