Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số bao gồm phươnglà số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau tất cả là một trong những chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết các số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ bên dưới dạng tổng những lũy vượt của 10.

Bạn đang xem: Bài 71 trang 30 sgk toán 6 tập 1


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân tách rồi tính thương.

Cách 2: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ và $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bởi bao nhiêu ? kiểm soát lại dự kiến đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng phương pháp tính, em hãy cho thấy thêm số nào to hơn trong hai số sau?

a) $2^3$ với $3^2$

b) $2^4$ với $4^2$

c) $2^5$ và $5^2$

d) $2^10$ và 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn những tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vết "X" vào ô say đắm hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau bên dưới dạng lũy thừa của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong những số sau, số như thế nào là lũy thừa của một số tự nhiên cùng với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng có những số có nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

b)Viết mỗi số sau thành lập phương của một trong những tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 20.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Thần Tượng Là Gì ? Phim Thần Tượng Là Gì

b)Viết mỗi số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá bán trị các lũy thừa sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$