Cho tam giác(ABC) vuông tại(A.) Lấy(M) là một điểm bất cứ thuộc cạnh(BC.) Gọi(MD) là mặt đường vuông góc kẻ từ(M) đến(AB,, ME) là mặt đường vuông góc kẻ từ(M) đến(AC,, O) là trung điểm của(DE.)

a) minh chứng rằng bố điểm(A,, O,, M) thẳng hàng.

b) khi điểm(M) dịch rời trên cạnh(BC) thì điểm(O) di chuyển trên mặt đường nào?

c) Điểm(M) ở chỗ nào bên trên cạnh(BC) thì(AM) có độ dài bé dại nhất?


-->