Góc vuông(xOy,) điểm(A) trực thuộc tia(Oy) sao cho(OA = 2cm.) mang điểm(B) là một trong những điểm bất cứ thuộc tia(Ox.) Gọi(C) là trung điểm của (AB. )Khi điểm(B) dịch rời trên tia(Ox) thì điểm(C) dịch rời trên con đường nào?


-->