Tìm (x) với (y) bên trên hình (21), hiểu được (ABCD) là hình thang có đáy là (AB) và (CD.)

*


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng các đặc điểm của một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy vậy song: hai góc trong thuộc phía bù nhau, nhị góc đồng vị bằng nhau, nhị góc so le trong bằng nhau.


Lời giải bỏ ra tiết

Vì (ABCD) là hình thang bao gồm đáy là (AB) với (CD) yêu cầu (AB//CD)

(a)) Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên) 

(Rightarrow widehat A +widehat D=180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

(Rightarrow x + 80^0 = 180^0) 

(Rightarrow x = 180^0 - 80^0 = 100^0)

Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat C +widehat B=180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow y + 40^0 = 180^0)

(Rightarrow y = 180^0 - 40^0 = 140^0)

(b)) vị (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow x =70^0 ) (hai góc đồng vị bằng nhau)

(Rightarrow y =50^0 ) (hai góc so le trong bởi nhau)

(c)) Ta gồm (AB//DC) (chứng minh trên)

( Rightarrow widehat B + widehat C = 180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow x + 90^0 = 180^0)

(Rightarrow x = 180^0 - 90^0 = 90^0)

Ta gồm (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat D + widehat A = 180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)