(a) ,, dfrac112 + Box = dfrac-23;) (b) ,, dfrac-13 + Box = dfrac25;)

(c) ,, dfrac14 - Box = dfrac120;) (d) ,, dfrac-813 - Box = 0.)
Bạn đang xem: Bài 63 trang 34 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

+) ao ước tìm số hạng không biết ta rước tổng trừ đi số hạng đã biết

+) ao ước tìm số trừ chưa biết ta đem số bị trừ trừ hiệu

Bài giải:

(eginalign a) ,, dfrac112 + Box &= dfrac-23 \ Box &= dfrac-23 - dfrac112 \ Box &= dfrac-812 + dfrac-112 \ Box &= dfrac-34 endalign)

(eginalign b) ,, dfrac-13 + Box &= dfrac25 \ Box &= dfrac25 - dfrac-13 \ Box &= dfrac615 + dfrac515 \ Box &= dfrac1115 endalign)

( eginalign c) ,, dfrac14 - Box &= dfrac120 \ Box &= dfrac14 - dfrac120 \ Box &= dfrac520 - dfrac120 \ Box &= dfrac15 endalign)

(eginalign d) ,, dfrac-813 - Box &= 0 \ Box &= dfrac-813 endalign)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 9: Phép trừ phân số - luyện tập trang 34 khác • Giải bài xích 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 search số đối của các... • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài xích 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài bác 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhị câu tiếp sau đây có... • Giải bài bác 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất hình... • Giải bài 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài xích 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kết thúc phép tính:(a) ,,... • Giải bài xích 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài xích 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp hợp... • Giải bài bác 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong một hàng tính chỉ... • Giải bài 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34
• Giải bài bác 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài bác 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 24, 25 Sgk Toán 5, Luyện Tập, Luyện Tập Trang 24 Giải Toán Lớp 5 Trang 24, 25

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số