Hướng dẫn giải bài xích §11. Chia đa thức cho đơn thức, chương I – Phép nhân và phép chia những đa thức, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài xích giải bài bác 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập phần đại số bao gồm trong SGK toán để giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 63 trang 28 sgk toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Quy tắc

Muốn chia đa thức A cho solo thức B (trường hợp các hạng tử của nhiều thức A đều chia hết cho đối kháng thức B), ta phân tách mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

2. Lấy ví dụ như minh họa

Trước khi bước vào giải bài xích 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1, bọn họ hãy khám phá các ví dụ điển hình nổi bật sau đây:

Ví dụ 1:

Chia đa thức cho 1-1 thức:

a. (left( – 5x^6 + 25x^3 + 15x^2 ight):5x^2)

b. (left( 8x^4 + 5x^3 + 4x^2 ight):left( frac15x ight))

Bài giải:

a.

(eginarrayl left( – 5x^6 + 25x^3 + 15x^2 ight):5x^2\ = left( – 5x^6:5x^2 ight) + left( 25x^3:5x^2 ight) + left( 15x^2:5x^2 ight)\ = – x^4 + 3x + 3 endarray)

b.

(eginarrayl left( 8x^4 + 5x^3 + 4x^2 ight):left( frac15x ight)\ = left( 8x^4:frac15x ight) + left( 5x^3:frac15x ight) + left( 4x^2:frac15x ight)\ = frac85x^3 + x^2 + frac45x endarray)

Ví dụ 2:

Chia đa thức cho đối kháng thức:

a. (left( 6x^3y^2 – 4x^2y^2 + 20xy^2 ight):2xy)

b. (left( 29x^5y^4 + 6x^4y^5 + 17x^3y^3 + x^4y^3 ight):5x^3y^2)

Bài giải:

a.

(eginarrayl left( 6x^3y^2 – 4x^2y^2 + 20xy^2 ight):2xy\ = left( 6x^3y^2:2xy ight) – left( 4x^2y^2:2xy ight) + left( 20xy^2:2xy ight)\ = 3x^2y – 2xy + 10y endarray)

b.

(eginarrayl left( 29x^5y^4 + 6x^4y^5 + 17x^3y^3 + x^4y^3 ight):5x^3y^2\ = left( 29x^5y^4:5x^3y^2 ight) + left( 6x^4y^5:5x^3y^2 ight) + left( 17x^3y^3:5x^3y^2 ight) + left( x^4y^3:5x^3y^2 ight)\ = frac295x^2y^2 + frac65xy^3 + frac175y + frac15xy endarray)

Ví dụ 3:

Tính:

(left< 16left( y – z ight)^6 – 12left( y – z ight)^5 – 8left( y – z ight)^3 ight>:2left( z – y ight)^2)

Bài giải:

Đặt (y – z = t) và ta có: (left( z – y ight)^2 = left( y – z ight)^2)

Ta được:

(eginarrayl left( 16t^6 – 12t^5 – 8t^3 ight):2t^2\ = 8t^4 – 6t^3 – 4t\ = 8left( y – z ight)^4 – 6left( y – z ight)^3 – 4left( y – z ight) endarray)

Dưới đây là phần hướng dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học kinh nghiệm cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy hiểu kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 27 sgk Toán 8 tập 1

Cho đối chọi thức (3xy^2.)

– Hãy viết một đa thức gồm hạng tử đa số chia hết mang lại (3xy^2);

– Chia các hạng tử của đa thức đó đến (3xy^2);

– cùng các hiệu quả vừa kiếm được với nhau.

Trả lời:

Ví dụ đa thức: (( – 9x^3y^6 + 18xy^4 + 7x^2y^2))

(eqalign& ( – 9x^3y^6 + 18xy^4 + 7x^2y^2):3xy^2 cr& = ( – 9x^3y^6:3xy^2) + (18xy^4:3xy^2) + (7x^2y^2:3xy^2) cr& = – 3x^2y^4 + 6y^2 + 7 over 3x cr )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 28 sgk Toán 8 tập 1

a) Khi tiến hành phép phân chia ((4x^4 – 8x^2y^2 + 12x^5y):( – 4x^2)), bạn Hoa viết:

(4x^4 – 8x^2y^2 + 12x^5y = – 4x^2( – x^2 + 2y^2 – 3x^3y))

Nên ((4x^4 – 8x^2y^2 + 12x^5y):( – 4x^2) = – x^2 + 2y^2 – 3x^3y.)

Em hãy nhấn xét xem các bạn Hoa giải đúng giỏi sai.

b) làm cho tính chia:

((20x^4y – 25x^2y^2 – 3x^2y):5x^2y.)

Trả lời:

a) các bạn Hoa giải đúng.

b) Ta có:

(eqalign& 20x^4y – 25x^2y^2 – 3x^2y cr& = 5x^2y.left( 4x^2 – 5y – 3 over 5 ight) cr )

Do đó:

(eqalign& (20x^4y – 25x^2y^2 – 3x^2y):5x^2y cr& = left< 5x^2y.left( 4x^2 – 5y – 3 over 5 ight) ight>:5x^2y cr& = 4x^2 – 5y – 3 over 5 cr )

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

johnadamshs.net reviews với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần đại số 8 kèm bài giải bỏ ra tiết bài 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1 của bài xích §11. Chia đa thức cho 1-1 thức vào chương I – Phép nhân cùng phép chia các đa thức cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài bác 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài bác 63 trang 28 sgk Toán 8 tập 1

Không làm tính chia, hãy xét xem nhiều thức $A$ có chia hết cho đối chọi thức $B$ không:

A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2

B = 6y2.

Bài giải:

(A) phân chia hết đến (B) vì chưng mỗi hạng tử của (A) rất nhiều chia hết cho (B) (mỗi hạng tử của (A) đều có chứa nhân tử (y) cùng với số mũ lớn hơn hoặc bởi (2) bằng với số mũ của (y) vào (B)).

2. Giải bài 64 trang 28 sgk Toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2

b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : ($frac1-2x$)

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy.

Bài giải:

Ta có:

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2

= (-$frac2-2$)x5 – 2 +$frac32$x2 – 2 + ($frac4-2$)x3 – 2

= – x3 + $frac32$ – 2x.

b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : (- $frac1-2x$x)

= (x3 : -$frac1-2x$x) + (-2x2y : $frac1-2x$x) + (3xy2 : $frac1-2x$x)

= -2x2 + 4xy – 6y2

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy

= (3x2y2 : 3xy) + (6x2y2 : 3xy) + (-12xy : 3xy)

= xy + 2xy2 – 4.

3. Giải bài xích 65 trang 29 sgk Toán 8 tập 1

Làm tính chia:

<3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2> : (y – x)2

(Gợi ý: bao gồm thế để x – y = z rồi áp dụng quy tắc phân tách đa thức cho solo thức)

Bài giải:

Ta chứng tỏ ((y-x)^2=(x-y)^2)

$(y – x)^2 = y^2 – 2.y.x + x^2$

$ = x^2 – 2xy + y^2 = (x – y)^2$

Đặt (z=x-y) ta được:

$3z^4 + 2z^3 – 5z^2):z^2$

$ = (3z^4:z^2) + (2z^3:z^2) + ( – 5z^2:z^2)$

(= 3z^2 + 2z – 5)

Vậy:

(<3left( x m - m y ight)^4 + m 2left( x m - m y ight)^3- m 5left( x m - m y ight)^2> m : m left( y m - m x ight)^2)

(= 3(x – y)^2+ 2(x – y) – 5)

4. Giải bài xích 66 trang 29 sgk Toán 8 tập 1

Ai đúng, ai không đúng ?

Khi giải bài xích tập: “Xét xem nhiều thức A = 5x4 – 4x3 + 6x2y gồm chia hết cho solo thức B = 2x2 hay không”,

Hà trả lời: “A không chia hết cho B do 5 không phân chia hết đến 2”,

Quang trả lời: “A chia hết mang đến B vì mọi hạng tử của A rất nhiều chia hết mang lại B”.

Cho biết chủ ý của em về giải thuật của nhì bạn.

Bài giải:

Ta có: $A : B =$ (5x4 – 4x3 + 6x2y) : 2x2

= (5x2 : 2x2) + (– 4x3 : 2x2) + (6x2y : 2x2)

= $frac1-2xx^2– 2x + 3y$

Như vậy (A) chia hết mang lại (B) vì chưng mọi hạng tử của (A) mọi chia hết mang lại (B).

Xem thêm: Rối Loạn Chức Năng Cương Dương ( Ed Là Gì, Nghĩa Của Từ Ed Trong Tiếng Việt

Vậy: Quang trả lời đúng, Hà vấn đáp sai.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 cùng với giải bài xích 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1!