Quy tắc đưa vế: khi chuyển một trong những hạng tử từ vế này thanh lịch vế tê của một đẳng thức, ta đề nghị đổi lốt số hạng đó: dấu "(+)" đổi thành dấu "(-)" và dấu "(-)" biến thành dấu "(+)"

Bài giải:

(eginalign a) ,, 7 – x &= 8 – (-7) \ 7 – x &= 8 + 7 \ 7 - x &= 15 \ -x &= 15 - 7 \ -x &= 8 \ x &= -8 endalign)

(eginalign b) ,, x - 8 &= (-3) - 8 \ x &= (-3) - 8 + 8 \ x &= -3\ exthoặc: \ x - 8 &= (-3) - 8\ x &= -3 endalign)

(Vì ở cả hai vế số đông có(-8), bắt buộc ta rút gọn(-8)đi, còn(x = -3))
Bạn đang xem: Bài 61 trang 87 sgk toán 6 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 9: Quy tắc đưa vế - rèn luyện trang 87 khác • Giải bài xích 61 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số nguyên(x),... • Giải bài xích 62 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số nguyên(a),... • Giải bài bác 63 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số nguyên (x),... • Giải bài bác 64 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(a in... • Giải bài xích 65 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(a, , b in... • Giải bài xích 66 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 kiếm tìm số nguyên(x),... • Giải bài bác 67 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-37) +... • Giải bài bác 68 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 một đội nhóm bóng đá năm... • Giải bài bác 69 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập một trong các bảng dưới đây... • Giải bài xích 70 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính các tổng sau một... • Giải bài bác 71 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhanh:(a) ,, -2001 +... • Giải bài 72 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: đến chín tấm bìa...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 9: Quy tắc đưa vế - rèn luyện trang 87
• Giải bài 61 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 62 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 63 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 64 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 65 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 66 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 67 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 68 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 69 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 70 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 71 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 72 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Bài 89 Trang 36 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 89 Trang 36 Sgk Môn Toán Lớp 6 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số