xem lại lý thuyết: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân-chia hai lũy thừa cùng cơ số
Bài tập khác

Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số chủ yếu phươnglà số bằng bình phương của một vài tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Từng tổng sau tất cả là một số chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên c, biết rằng với mọi $nin mathbbN^*$ ta gồm :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết những số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ bên dưới dạng tổng những lũy vượt của 10.

Bạn đang xem: Bài 58 trang 28 sgk toán 6 tập 1


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.

Cách 2: phân tách hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ cùng $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bằng bao nhiêu ? khám nghiệm lại dự kiến đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng biện pháp tính, em hãy cho biết thêm số nào lớn hơn trong nhị số sau?

a) $2^3$ với $3^2$

b) $2^4$ cùng $4^2$

c) $2^5$ cùng $5^2$

d) $2^10$ và 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền lốt "X" vào ô đam mê hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau dưới dạng lũy vượt của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong các số sau, số làm sao là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng bao gồm số có khá nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

Xem thêm: Chromebook Là Gì Và Nó Khác Với Laptop Như Thế Nào? Chromebook Là Gì

b)Viết từng số sau ra đời phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá bán trị những lũy thừa sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$

b) $3^2,,3^3,,3^4,,3^5$

c) $4^2,,4^3,,4^4$

d) $5^2,,5^3,,5^4$

e) $6^2,,6^3,,6^4$


*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.