Giải những phương trình:a)(3 - 4x(25 - 2x) = 8x^2 + x - 300)b)(dfrac2(1- 3x)5 - dfrac2 + 3x10 = 7 - dfrac3(2x + 1)4)c)( dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5)d)(dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53)
Bạn đang xem: Bài 50 trang 33 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn: các bước giải phương trình cất phân thức bao gồm mẫu thức là hằng số:+ bước 1: Quy đồng mẫu mã hai vế+ bước 2: Khử mẫu+ cách 3: Chuyển các hạng tử chứa ẩn qua một vế, những hằng số sang trọng vế còn lại+ cách 4: Thu gọn và giải phương trình nhấn được.

Bài giải

a)(3 - 4x(25 - 2x) = 8x^2 + x - 300)(Leftrightarrow 3 - 100x + 8x^2 = 8x^2 + x - 300)(Leftrightarrow 101x = 303)(Leftrightarrow x = 3)Vậy phương trình gồm tập nghiệm là(S = left3 ight\)b)(dfrac2(1- 3x)5 - dfrac2 + 3x10 = 7 - dfrac3(2x + 1)4)(Leftrightarrow dfrac8(1- 3x)20 - dfrac2(2 + 3x)20 = dfrac2020 - dfrac15(2x + 1)20)(Rightarrow 8(1 - 3x) - 2(2 + 3x) = 20 - 15(2x + 1))(Leftrightarrow 8 - 24x - 4 - 6x = 20 - 30x - 15)(Leftrightarrow 4 - 30x = 5 - 30x)(Leftrightarrow 4 = 5)(vô lí)Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = varnothing)c)(dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5)(Leftrightarrow dfrac5(5x + 2)30 - dfrac10(8x - 1)30 = dfrac6(4x + 2)30 - dfrac15030)(Rightarrow 5(5x + 2) - 10(8x - 1) = 6(4x + 2) - 150)(Leftrightarrow 25x + 10 - 80x + 10 = 24x + 12 - 150)(Leftrightarrow -55x + trăng tròn = 24x - 138)(Leftrightarrow -79x = -158)(Leftrightarrow x = 2)Vậy tập nghiệm của phương trình là(S = left2 ight\)d)(dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53)(Leftrightarrow dfrac3(3x + 2)6 - dfrac3x + 16 = dfrac12x6 + dfrac106)(Rightarrow 3(3x + 2) - (3x + 1) = 12x + 10)(Leftrightarrow 9x + 6 - 3x - 1 = 12x + 10)(Leftrightarrow -6x = 5)(Leftrightarrow x = dfrac-56)Vậy phương trình gồm tập nghiệm là(S = left\dfrac-56 ight\)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài bác 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 núm nào là nhì phương... • Giải bài bác 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Nhân nhị vế của một... • Giải bài xích 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Với điều kiện nào... • Giải bài xích 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một phương trình bậc... • Giải bài bác 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 lúc giải phương trình... • Giải bài xích 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy nêu công việc giải... • Giải bài 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương trình... • Giải bài xích 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải phương... • Giải bài 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một canô xuôi dòng từ... • Giải bài xích 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Biết rằng(200g)... • Giải bài 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Để khuyến khích tiết...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa - Hình học 8
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Ôn tập chương 3
• Giải bài bác 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Ieee 1394 / Định Nghĩa Firewire Là Gì, Các Phiên Bản Firewire 1394

Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các