§5. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂNA. Cầm tắt kiến thứcKết trái của phép cùng được gọi là tổng.Như vậy, nếu a + b = c thì c là tổng của hai số a với b. Khi đó a cùng b được gọi là gần như so hạng. Hiệu quả của phép nhân được hotline là tích. Như vậy, giả dụ a . B = d thì d là tích của hai số a và b. Lúc ấy a với b được call là đều thừa sổ.Các tính chất của phép cộng và phép nhân"~~~^~^__I>hép tính Tính chấtCộngNhânGiaọ hoána + b = b + aa . B = b . AKết hợp(a + b) + c = a + (b + c)(a.b).c=a.~(Ịb.c)Cộng với số 0a+o=o+a=aNhân với số 1a . 1 = 1. A = aPhân phôi của phép nhân so với phép cộnga(b + c) = ab + acB. Ví dụ như giải toánVí dụ 1. Anh Vượng bao gồm một trang trại nuôi lợn và vịt. Tháng vừa mới rồi anh bán tốt 2520kg giết thịt lợn hơi, 315 con vịt với 3 600 trái trứng vịt. Mức chi phí lkg giết lợn hơi là 35 000 đồng, một bé vịt là 30 000 đồng cùng mỗi trái trứng là 1800 đồng. Hỏi mỗi nhiều loại anh thu được từng nào tiền với tổng số chi phí anh nhận được là bao nhiêu?Giải. Tiền thịt lợn: 35 000.2520 = 88 200 000 (đồng).Tiền vịt: 30 000.315 = 9 450 000 (đồng).Tiền trứng: 1 800.3 600 = 6 480 000 (đồng).Tổng số tiền anh Vượng nhận được là:88 200 000 + 9 450 000 + 6 480 000 = 104 130 000 đồng.Ví dụ 2. Vận dụng đặc điểm của phép cùng và phép nhân nhằm tính nhanh:32+ 159 + 68;b) 25 . 1483.40;c) 127.47+ 127.53.Giải, a) nhận biết 32 + 68 = 100 nên hoàn toàn có thể vận dụng đặc điểm giao hoán với kết họp của phép cộng:32 + 159 + 68 = 32+ 68 + 159 = (32 + 68) + 159 = 100 + 159 = 259.Vì 25 . 40 = 1000 nên có thể vận dụng tính chất giao hoán cùng kết họp của phép nhân: 25 . 1483.. 40 = 25.40 . 1483 = (25.40). 1483= 1000 . 1483 = 1 483 000.Áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cùng ta có: 127.47+ 127.53 = 127(47+ 53) = 127. 100= 12700.Ví dụ 3. Tìm số tự nhiên và thoải mái X thoả mãn đk 23x + 15(x + 7) = 105.Giải. Áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cộng ta có:23x+ 15x+ 15.7 = 105.hay (23 + 15)x + 105 = 105 tuyệt 38x + 105 = 105.Suy ra 38x = 0. Vậy X = 0.0 lưu giữ ý. Trường hợp b * 0 thì a + b > a. Cho nên nếu a + b = b thì a = 0.Vì tích của nhì số khác 0 là một vài khác 0 đề nghị nếu một tích bằng 0 thì ít nhất một thừa số bằng 0.Ví dụ 4. Hãy rứa mỗi chữ vào đẳng thức sau bằng một chữ số sẽ được đẳng thức đúng: 85(a + 10) = bed .Giải. Vì chưng sổ có ba chữ số bed phải thoả mãn điều kiện 100 2 thì85(a + 10) > 1020. Khi ấy 85(a.+ 10) > 999. Vậy a = 0 và bed = 850; a = 1 và bed = 935.c. Gợi ý giải những bài tập vào sách giáo khoaBài 26. Giải". Quãng đường xe hơi đi là: 54 + 19 + 82 = 155 (km).Bài 27. Ơ/ỞẼ a) 86 + 357 + 14 = (86 + 14) + 357 = 457;72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 - 269;25 . 5.4.27.2 = (25.4). (5 . 2) . 27 = 27 000;28.64 + 28.36 = 28(64 + 36) = 2800.Bài 28. Giải". Tổng các số sống mỗi phần đều bằng 39.Bài 29. Giải".Sốthứ tựLoại hàngSố lượng (quyển)Giá đom vị (đồng)Tổng số chi phí (đồng)1Vở loại 135200070 0002Vở một số loại 242150063 0003Vở nhiều loại 338120045 600Cộng178600Bài 30. Giải", a) để ý ràng nếu như tích bàng 0 thì ít nhất một vượt số bởi 0.Vì (x - 34). 15 = 0 và 150 buộc phải X - 34 - 0. Cho nên X = 34.b) giả dụ biết tích của nhì thừa số thì từng thừa số bởi tích chia cho thừasố kia. Do đó từ 18(x - 16) = 18 suy ra X - 16 = 18 : 18=1.Vậyx = 1 + 16 = 17.Bài 31. Giải-.135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600.463+ 318+ 137+ 22 = (463 + 137) + (318 + 22) = 600 + 340 = 940.Nhận thấy 20 + 30 = 50 = 21 + 29 = 22 + 28 = 23 + 27 = 24 + 26. Cho nên vì thế 20 + 21 + 22 + ... + 29 + 30= (20 + 30) + (21 + 29) + ( 22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25 = 5 . 50 + 25 = 275.0 lưu giữ ý. Cũng rất có thể áp dụng bí quyết cộng cùa Gau-xơ trình diễn ở trang 19, SGK.Bài 32. Giải: a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1041; b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = 35 + (2 + 198) = 235.Bài 33. Giải: số sản phẩm bảy là: 5 + 8 = 13; số đồ vật tám là: 8 + 13 = 21.Số lắp thêm chín là: 13 + 21 = 34; số lắp thêm mười là: 21 + 34 = 55.Bài 35. HD: Hãy nhấn xét đông đảo tích trong những số đó tích của nhì thừa số trong tích đó lại bằng một quá số trong tích khác. Chẳng hạn, vào tích 15.2.6 gồm 15 = 5 . 3 vào tích 5 . 3 . 12 cùng ngược lại, vào tích 5 . 3 . 12 lại có thừa số 12 = 2.6 vào tích 15.2.6.ĐS: 15.2.6 = 5.3. 12 = 15.3.4; 4.4.9 = 8.18 = 8.2.9.Bài 36. Giải: a) 15 . 4 = 15 . 2 . 2 = 30.2 = 60;25 . 12 = 25 . 4.3 = 100.3 = 300;125 . 16 = 125 . 8.2 = 1000.2 = 2000.25.12 = 25(10 + 2) = 250 + 50 = 300;34 . 11 = 34(10+ 1) = 340+ 34= 374;47.101 = 47(100 + 1) = 4700 + 47 = 4747.Bài 37. Giải-. 16 . 19 = 16(20 - 1) = 320 - 16 = 304;46.99 = 46(100 - 1) = 4600 - 46 = 4554;35.98 = 35(100 - 2) = 3500 - 70 = 3430.Bài 39. Giải: 142 857.2 = 285714; 142 857.3 = 428571; 142 857.4 = 571 428; 142 857.5 = 714 285; 142 857.6 = 857 142.Các tích này phần lớn được viết bời những chữ số 1,4, 2, 8, 5, 7. Nếu bố trí lại các hiệu quả theo sản phẩm công nghệ tự sau đây: 142 857; 428 571; 285 714; 857 142; 571 428; 714 285 thì được một dãy mà lại mỗi số hạng sau thu được bằng cách chuyển chữ số đứng đầu, phía trái thành chữ số đứng cuối.Bài 40. Giải: ab = 14; cd = 2 . Ab = 2 . 14 = 28. Do đó abcd = 1428.Vậy nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo vào năm 1428.D. Bài bác tập luyện thêmVận dụng các tính chất của phép cùng và phép nhân để gia công tính nhanh:a) 512 + 37 + 188 + 63;b) 25. 183.40;328.45 + 328 . đôi mươi + 164.70;d) 89 . 102.Vận dụng các tính chất của các phép tính nhằm rút gọn gàng biểu thức:5123.42 + 877.90 + 5123 .48;427(19 + 138) + 19.573 + 427.862.Tìm X trong các trường hợp sau:a) 17x + 33x = 100;b) 45(x + 6) = 270.Tìm số ab biết ràng a(b + 2) = b(a + 4).Lời giải - lý giải - Đáp sốa) ĐS: 800;b) ĐS: 183 000;328.45 + 328 . đôi mươi + 164.70 = 328.45 + 328.20 + 164.2.35= 328.45 + 328.20 + 328.35 = 328(45 + đôi mươi + 35) = 328 . 100 = 32 800.89 . 102 = 89(100 + 2) = 8900 + 178 = 9078.a) ĐS: 540 000.427(19 + 138) + 19.573 + 427.862 - 427 . 19 + 427.138 + 19 .573 + 427.862 = (427.19 + 573 . 19) + (427.138 + 427.862) = 19(427 + 573) + 427(138 + 862) = 19 . 1000 + 427 . 1000 = (19 + 427)1000 = 446000.ĐS: a) X = 2; b) X = 0.Từ a(b + 2) = b(a + 4) suy ra ab + 2a = ab + 4b.


Bạn đang xem: Bài 5 phép cộng và phép nhân


Xem thêm: Giải Bài 75 Trang 39 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Toán Lớp 6: Bài 75 Trang 39 Sgk Toán 6 Tập 2

Cho nên vì vậy 2a = 4b hãy a =2b. Vi a 5 thì a = 2b > 10 cũng không thoả mãn điều kiện của a.Vậy gồm bốn số vừa lòng yêu mong của bài toán là: 21; 42; 63; 84.