Đố: Cắt một tờ bìa hình tròn bán kính(2,5cm) thành bốn phần không đều nhau như hình (8). Đố em đặt các miếng bìa đã giảm cạnh nhau để được:

*

a)(dfrac14)hình tròn;

b)(dfrac12)hình tròn;

c)(dfrac712, , dfrac23, , dfrac34 ,, dfrac56, , dfrac1112 , , extvà , dfrac1212)hình tròn.

 


Hướng dẫn:

Vì hình tròn trụ trên được phân chia ra(12)phần bằng nhau nên ta tính ra nháp xem(dfrac14, , dfrac12),(dfrac712, , dfrac23, , dfrac34 ,, dfrac56, , dfrac1112 , , extvà , dfrac1212)chiếm từng nào miếng. Vì vậy ta thuận lợi tìm được những mảnh ghép.

Vì dụ:(dfrac14)của(12)phần =(3)phần. Như vậy để có(dfrac14)hình tròn cần(3)phần đều bằng nhau trong hình.

Dễ dàng search được:(dfrac112 + dfrac212 = dfrac312 = dfrac14)

Bài giải:

Ta ghép các miếng bìa như sau:

-->