a) Đối với từng lưới ô vuông ngơi nghỉ hình (7), hãy lập một phân số tất cả tử là số ô đen, mẫu là tổng cộng ô black và trắng.

-->