Vẽ góc bẹt (xOy.) Vẽ tia phân giác (Om) của góc đó. Vẽ tia phân giác (Oa) của góc (xOm.) Vẽ tia phân giác (Ob) của góc (mOy.) Tính số đo góc (aOb.) 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Góc bẹt là góc tất cả số đo bằng 180 độ. 

Tia phân giác của một góc là tia nằm trong lòng hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.


Lời giải chi tiết

 

*

Cách 1. Giải giống như bài 34 ta được (widehataOb=90^0)

Ta có: Tia (Om) là tia phân giác của góc (xOy) nên: (widehat xOm = widehat yOm = dfracwidehat xOy2=90^0) 

Lại có: Tia (Oa) là tia phân giác của góc (xOm) phải ta có: (widehat xOa = widehat aOm = dfracwidehat xOm2) (=dfrac90^02 = 45^0)

Tia (Ob) là tia phân giác của góc (yOm) đề xuất ta có:(widehat bOm = widehat yOb = dfracwidehat yOm2) (=dfrac90^02 = 45^0)

Ta tất cả tia (Om) nằm trong lòng hai tia (Oa) cùng (Ob) yêu cầu ta có: (widehat aOb = widehat aOm + widehat bOm = 45^0 + 45^0 = 90^0)

Vậy (widehat aOb = 90^0)

Cách 2.

Tia (Oa) là tia phân giác của góc (xOm) phải (widehat aOm=dfracwidehatxOm2)

Tia (Ob) là tia phân giác của góc (yOm) phải (widehatbOm=dfracwidehatyOm2).

Tia (Om) nằm giữa hai tia (Oa, Ob) vì đó: (widehataOb)= (widehataOm+widehatbOm) 

( = dfrac12left( widehat xOm + widehat yOm ight) = dfrac12widehat xOy)