Vẽ hai góc kề bù (xOy) với (yOx",) biết (widehatxOy=100^0) . điện thoại tư vấn (Ot) là tia phân giác của góc (xOy) và (Ot") là tia phân giác của góc (x"Oy.) Tính số đo những góc (x"Ot, xOt", tOt".) 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Nếu tia (Oz) là tia phân giác của góc (xOy) thì (widehatxOz=widehatyOz=dfracwidehatxOy2)


Lời giải chi tiết

*

Hai góc (xOy) với (x"Oy) là hai góc kề bù phải (widehatxOy+widehatx"Oy=180^0) mà (widehatxOy=100^0) nên (widehatx"Oy=180^0-widehatxOy)(=180^0-100^0=80^0) 

Vì (Ot) là tia phân giác của góc (xOy) đề nghị (displaystyle widehat xOt = widehat tOy = widehat xOy over 2)( displaystyle = 100^0 over 2 = 50^0)

Vì (Ot") là tia phân giác của góc (x"Oy) cần (displaystyle widehat x"Ot" = widehat t"Oy )(displaystyle = widehat x"Oy over 2 = 80^0 over 2 = 40^0)

+ Góc (x"Ot) và góc (xOt) là hai góc kề bù yêu cầu (widehat x"Ot + widehat xOt=180^0)

Suy ra (widehat x"Ot=180^0-widehat xOt=180^0-50^0=130^0)

+ Góc (xOt") cùng góc (x"Ot") là hai góc kề bù đề xuất (widehat xOt" + widehat x"Ot"=180^0)

Suy ra (widehat xOt"=180^0-widehat x"Ot"=180^0-40^0=140^0)

+ bởi vì tia (Ot") nằm trong lòng hai tia (Ox") và (Oy,) tia (Ot) nằm trong lòng hai tia (Ox) cùng (Oy)

Lại gồm hai góc (xOy) cùng (x"Oy) là nhị góc kề bù yêu cầu tia (Oy) nằm giữa hai tia (Ox) cùng (Ox")