(a) ,, dfrac11120 , extvà , dfrac740;) (b) ,, dfrac24146 , extvà , dfrac613;)

(c) ,, dfrac730, , dfrac1360, , dfrac-940;) (d) ,, dfrac1760, , dfrac-518, , dfrac-6490.)
Bạn đang xem: Bài 30 trang 19 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Rút gọn số đông phân số chưa buổi tối giản rồi quy đồng

Bài giải:

a) MSC:(120)

( dfrac740 = dfrac7 . 340 . 3 = dfrac21120)

b)(dfrac24146 = dfrac24 : 2146:2 = dfrac1273)

MSC:(949)

(dfrac1273 =dfrac12 . 13 73. 13 = dfrac156 949; , dfrac613 = dfrac6 . 7313 .73 = dfrac438949)

c) MSC:(120)

(dfrac730 = dfrac7 . 430 . 4 = dfrac28120; \ dfrac1360 = dfrac13 . 260 . 2 = dfrac26120 \ dfrac-940 = dfrac-9 . 340 . 3 = dfrac-27120)

d) MSC:(180)

(dfrac1760 = dfrac17 . 360 . 3 = dfrac51180; \ dfrac-518 = dfrac-5 . 1018 . 10 = dfrac-50180 \ dfrac-6490 = dfrac-64 . 290 . 2 = dfrac-128180)


Xem video bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 5: Quy đồng mẫu các phân số - rèn luyện trang 19 khác • Giải bài xích 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Quy đồng mẫu mã các... • Giải bài 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài bác 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 nhị phân số sau đây có... • Giải bài xích 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài 34 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài 35 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn gàng rồi quy đồng... • Giải bài 36 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố vui: hai bức ảnh...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - rèn luyện trang 19
• Giải bài 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 34 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 35 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 36 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Toán Lớp 6 Bài Phép Trừ Phân Số, Toán Lớp 6 Bài 4: Phép Cộng Và Phép Trừ Phân Số

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12