a) Quy đồng mẫu những phân số sau: (dfrac-316; dfrac524;dfrac-2156).

Bạn đang xem: Bài 28 trang 19 sgk toán 6 tập 2

b) trong các phân số đã cho, phân số nào chưa buổi tối giản ?

Từ thừa nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này ra sao ? 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Quy tắc quy đồng mẫu các phân số:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu mã dương ta làm như sau: 

Bước 1: tìm kiếm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng bí quyết chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng.


Lời giải đưa ra tiết

a) 

Bước 1: Tìm một bội chung nhỏ dại nhất của những mẫu 16, 24, 56 để triển khai MSC

(16 = 2^4)

(24 = 2^3.3) 

(56 = 2^3.7)

(=> BCNN(16, 24, 56) = 2^4.3.7 = 336)

Do kia MSC của ba phân số là 336.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi chủng loại (bằng cách chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Hệ Số Hồi Quy Là Gì ? Phân Tích Hồi Quy Là Gì

- thừa số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

- thừa số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

- vượt số phụ của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng:

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.2116.21 = dfrac - 63336;\dfrac524 = dfrac5.1424.14 = dfrac70336;\dfrac-2156 = dfrac - 21.656.6 = dfrac - 126336;endarray)

b) Phân số (dfrac-2156) chưa hẳn là phân số tối giản.

Từ đó ta có: Để quy đồng mẫu những phân số đang cho, đầu tiên ta yêu cầu rút gọn các phân số đã mang đến thành phân số tối giản rồi hãy quy đồng mẫu. Nếu làm do đó ta đang được các phân số dễ dàng và đơn giản hơn:

Rút gọn: (displaystyle - 21 over 56 = - 21:7 over 56:7 = -3 over 8)

(=> BCNN(16, 24, 8) = 2^4.3 = 48)

- thừa số phụ của 16 là 48 : 16 = 3

- quá số phụ của 24 là 48 : 24 = 2

- quá số phụ của 8 là 48 : 8 = 6

Ta có: 

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.316.3 = dfrac - 948;\dfrac524 = dfrac5.224.2 = dfrac1048;\dfrac-2156 = dfrac - 38 = dfrac - 3.68.6 = dfrac - 1848endarray)