a)(20)phút(= dfrac2060 , extgiờ = dfrac20 : 2060 : 20 , extgiờ = dfrac13 , extgiờ )

b)(35)phút(= dfrac3560 , extgiờ = dfrac35 : 560 : 5 , extgiờ = dfrac712 , extgiờ )

c)(90)phút(= dfrac9060, extgiờ = dfrac90 : 3060 : 30 , extgiờ = dfrac32 , extgiờ )
Bạn đang xem: Bài 18 trang 15 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 4: Rút gọn phân số - rèn luyện trang 15 - 16 khác • bài bác 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn những phân số... • Giải bài xích 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bộ răng tương đối đầy đủ của... • Giải bài xích 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{3... • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các số đo thời... • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra m2 (viết... • Giải bài trăng tròn trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những cặp phân số... • Giải bài 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong số phân số sau... • Giải bài bác 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say đắm hợp... • Giải bài bác 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang lại tập đúng theo (A =... • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các số... • Giải bài 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết tất cả các phân... • Giải bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho đoạn... • Giải bài xích 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học sinh...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn phân số - luyện tập trang 15 - 16
• bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài bác 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Tập Hợp Phần Tử Của Tập Hợp Lớp 6, Phần Tử Của Tập Hợp

Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số