Áp dụng tính chất các phép tính cùng quy tắc lốt ngoặc để tính giá trị các biểu thức sau:

(displaystyle A = 113 over 13 - left( 24 over 7 + 53 over 13 ight))

(displaystyle B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) - 44 over 9)

(displaystyle C = - 5 over 7.2 over 11 + - 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7)

(displaystyle D = 0,7.22 over 3.20.0,375.5 over 28)

(displaystyle E = left( - 6,17 + 35 over 9 - 236 over 97 ight).left( 1 over 3 - 0,25 - 1 over 12 ight))
Bạn đang xem: Bài 110 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Video gợi ý giải


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Sử dụng tính chất giao hoán, đặc thù kết hợp, đặc điểm phân phối của phép nhân cùng với phép cộng để đo lường và thống kê hợp lý những phép tính.
Xem thêm: Thời Đại 4.0 Nghĩa Là Gì - Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

Lời giải chi tiết

( displaystyle A = 113 over 13 - left( 24 over 7 + 53 over 13 ight) ) 

( displaystyle = 113 over 13 - 24 over 7 -53 over 13 )

( displaystyle = left( 113 over 13 - 53 over 13 ight) - 24 over 7) 

( displaystyle = 6 - 24 over 7 = 6 - 18 over 7)( displaystyle = 42 over 7 - 18 over 7= 24 over 7 = 33 over 7) 

( displaystyle B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) - 44 over 9 )

( displaystyle = 64 over 9 + 37 over 11 - 44 over 9 )

( displaystyle = left( 64 over 9 - 44 over 9 ight) + 37 over 11)

( displaystyle = 2 + 40 over 11 = 22 over 11 + 40 over 11= 62 over 11 )( displaystyle = 57 over 11)

( displaystyle C = - 5 over 7.2 over 11 + - 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7 )( displaystyle = - 5 over 7left( 2 over 11 + 9 over 11 ight) + 15 over 7)

( displaystyle = - 5 over 7 .1+ 15 over 7 = - 5 over 7 + 12 over 7 )( displaystyle = 7 over 7 = 1)

( displaystyle D = 0,7.22 over 3.20.0,375.5 over 28 )( displaystyle = 7 over 10.8 over 3.20.375 over 1000.5 over 28 ) ( = dfrac710.dfrac83.20.dfrac38.dfrac528)

( = left(dfrac710.dfrac528 ight).left(dfrac83.dfrac38 ight).20)( = dfrac18.1.20)

( displaystyle = 20 over 8 = 5 over 2)

( displaystyle E = left( - 6,17 + 35 over 9 - 236 over 97 ight).left( 1 over 3 - 0,25 - 1 over 12 ight))


Vì: ( displaystyle 1 over 3 - 0,25 - 1 over 12 = 1 over 3 - 1 over 4 - 1 over 12 )( displaystyle = 4 - 3 - 1 over 12 = 0)