(a) ,, dfrac13 + dfrac38 - dfrac712 = dfrac824 + dfrac924 - dfrac1424 = dfrac18 )

(b) ,, dfrac-314 + dfrac58 - dfrac12 = dfrac-1256 + dfrac3556 - dfrac2856 = dfrac-556)

(c) ,, dfrac14 - dfrac23 - dfrac1118 = dfrac936 - dfrac2436 - dfrac2236 = dfrac-3736)

(d) ,, dfrac14 + dfrac512 - dfrac113 - dfrac78\ = dfrac78312 + dfrac130312 - dfrac24312 - dfrac273312 \ = dfrac78 + 120 - 24 - 273312 \ = dfrac-89312)
Bạn đang xem: Bài 107 trang 48 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 13: láo số. Số thập phân. Xác suất - rèn luyện trang 47 - luyện tập trang 48 khác • Giải bài bác 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài xích 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những hỗn số sau... • Giải bài bác 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh các phân... • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng xác suất với ký... • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cộng hai hỗn... • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý giá của biểu... • Giải bài xích 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tiến hành phép nhân... • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chúng ta Hoàng làm phép... • Giải bài 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi phân tách một số... • Giải bài bác 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phần trăm sau... • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong các phép tính... • Giải bài bác 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài bác 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 dứt các phép tính... • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bằng hai cách:(a) ,,... • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng tính chất các... • Giải bài xích 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm số nghịch đảo... • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài xích 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài xích 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 13: hỗn số. Số thập phân. Tỷ lệ - luyện tập trang 47 - rèn luyện trang 48
• Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Cảng Cạn Là Gì? Icd Là Gì? Tất Tần Tật Về Cảng Cạn Icd Nên Biết Về Cảng Cạn Icd

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số