Ta viết những phân sau dưới dạng phân số thập phân rồi viết bên dưới dạng số thập phân tiếp đến dùng kí hiệu(\%)

Bài giải:

(dfrac725 = dfrac28100 = 0,28 = 28\%)

(dfrac194 = dfrac475100 = 4,75 = 475\%)

(dfrac2665 = dfrac25 =dfrac40100 = 0,4 = 40\%)
Bạn đang xem: Bài 104 trang 47 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 13: hỗn số. Số thập phân. Tỷ lệ - rèn luyện trang 47 - luyện tập trang 48 khác • Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các hỗn số sau... • Giải bài bác 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh những phân... • Giải bài 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng tỷ lệ với ký... • Giải bài bác 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cùng hai hỗn... • Giải bài xích 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 thực hiện phép nhân... • Giải bài bác 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bạn Hoàng làm cho phép... • Giải bài xích 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi chia một số... • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phần trăm sau... • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kết thúc các phép tính... • Giải bài 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong xuôi các phép tính... • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bằng hai cách:(a) ,,... • Giải bài bác 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng tính chất các... • Giải bài 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm kiếm số nghịch đảo... • Giải bài bác 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài xích 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài bác 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 13: láo lếu số. Số thập phân. Tỷ lệ - luyện tập trang 47 - luyện tập trang 48
• Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Thông Số Clock Rate Là Gì ? Clock Rate Là Gì Trong Tiếng Việt

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số